Είσοδος μέλους

Username:

Password:


Νέος Χρήστης | Υπενθύμιση


Επιλογές

Τελευταίες καταχωρήσεις

Ανακοινώσεις

Απόψεις

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας

Διάφορα/Αναδημοσιεύσεις

Ενέργειες

Chill out

Δελτία Τύπου

Εικόνες από τη δράση

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας


Διοικητικό Συμβούλιο

Downloads

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία


Αναζήτηση

Λέξη/Φράση


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας :: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εθνικού Θεάτρου 2010

07/01/2011 21:33
Ορατό σε: Επισκέπτες

Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εθνικού Θεάτρου 2010 (Δ.Σ.)
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εθνικού Θεάτρου 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΓια τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων -εκτός των ηθοποιών- με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Εθνικό Θέατρο.Στην Αθήνα, σήμερα, την 1η Νοεμβρίου 2010, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ειδικώς εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της σύμβασης αυτής:αφενός, ο Ιωάννης Χουβαρδάς, Καλλιτεχνικός Διευθυντής και νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Θέατρο», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγ. Κωνσταντίνου αριθ. 22-24, καιαφετέρου, οι Γεράσιμος Σπετσιέρης και Γεώργιος Καλαντζής, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντιστοίχως και νόμιμοι εκπρόσωποι του πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγ. Κωνσταντίνου αριθ. 22-24,συνομολογούμε, συναποφασίζουμε και συνυπογράφουμε την παρούσα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στην παρούσα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπάγεται το προσωπικό, που απασχολείται στο Εθνικό Θέατρο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, στις ειδικότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Άρθρο 2

Ειδικότητες

1. Το προσωπικό που απασχολείται στο Εθνικό Θέατρο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, διακρίνεται στις ακόλουθες ειδικότητες:

Υπάλληλος γραφείου. Είναι ο εργαζόμενος που αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τις πάσης φύσεως διοικητικές εργασίες που υποστηρίζουν το καλλιτεχνικό, διοικητικό και τεχνικό έργο των υπηρεσιών του Εθνικού Θεάτρου. Ενδεικτικά αναφέρονται: η γραμματειακή υποστήριξη, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου, η παραλαβή, ο χαρακτηρισμός και η συσχέτιση των εισερχομένων εγγράφων, η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, η δακτυλογράφηση, διεκπεραίωση και αναπαραγωγή εγγράφων ελληνικών και ξενόγλωσσων, η διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν σε θέματα προσωπικού (προσλήψεις, έναρξη και λήξη συμβάσεων, αποζημιώσεις, άδειες, ασθένειες κ.ά.)

Υπάλληλος μηχανογράφησης. Είναι ο εργαζόμενος που φροντίζει για την καλή λειτουργία των μηχανογραφικών προγραμμάτων και εγκαταστάσεων του Εθνικού Θεάτρου, την αποκατάσταση των πιθανών βλαβών που προκύπτουν στα συστήματα και την υποστήριξη των χρηστών Η/Υ του θεάτρου στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν.

Υπάλληλος μηχανογράφησης-προγραμματιστής. Είναι ο εργαζόμενος, ο οποίος πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, του υπαλλήλου μηχανογράφησης, αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει εργασίες που αφορούν στη δημιουργία και εγκατάσταση μηχανογραφικών προγραμμάτων, στην αναβάθμιση Η/Υ, στην επέκταση δικτύου και παρέχει γνωμοδοτικής και συμβουλευτικής φύσεως προτάσεις για τα ανωτέρω θέματα της αρμοδιότητάς του.

Υπάλληλος Προμηθειών. Είναι ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έρευνα της αγοράς (με επιτόπια παρουσία ή/και δια τηλεφώνου) και την επιλογή των προμηθευτών για τα προϊόντα και υπηρεσίες που χρειάζεται το Εθνικό Θέατρο, για την επικοινωνία με τον προμηθευτή, για την διεκπεραίωση της παραγγελίας ή την ανάθεση του έργου, για την αυτοπρόσωπη, όταν απαιτείται, διενέργεια της αγοράς, καθώς επίσης και τον τελικό έλεγχο των τιμολογίων αγοράς, για τη διατήρηση ταμείου μετρητών για την άμεση προμήθεια υλικών και τη διατήρηση αρχείου κινήσεων του τμήματος.

Ταμίας εισιτηρίων. Είναι ο υπάλληλος που παρέχει πληροφορίες στο κοινό και διενεργεί τις κρατήσεις θέσεων και τις πωλήσεις εισιτηρίων για όλες της σκηνές του Εθνικού Θεάτρου. Εισπράττει τα έσοδα του ταμείου και μεριμνά για την παράδοση τους.

Ελεγκτής εισιτηρίων-Υπάλληλος Υποδοχής Κοινού. Είναι ο υπάλληλος που ελέγχει τα εισιτήρια των θεατών κατά την είσοδό τους. Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια των προγραμμάτων, την πώληση και απόδοση των χρημάτων στο κεντρικό ταμείο του Θεάτρου. Είναι επίσης υπεύθυνος για την ευπρόσωπη παρουσία των ταξιθετών, την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων τους και την εξυπηρέτηση του κοινού.

Βιβλιοθηκονόμος-Αρχειονόμος. Είναι ο υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και του αρχείου του Εθνικού Θεάτρου.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητές του είναι: η ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των βιβλίων και κάθε άλλου υλικού, μέσω ειδικών προγραμμάτων, με τη χρήση Η/Υ, η εξυπηρέτηση του κοινού και ο δανεισμός του υλικού στο κοινό και στα τμήματα του Εθνικού Θεάτρου.

Λογιστής. Είναι ο εργαζόμενος που ασκεί τα λογιστικά καθήκοντα σύμφωνα με τη φορολογική και εργατική νομοθεσία και την ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών των πάσης φύσεως επιχειρήσεων.

Βοηθός Λογιστή. Είναι ο εργαζόμενος που απασχολείται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες των Λογιστών στο λογιστήριο και ασκεί τα λογιστικά καθήκοντα σύμφωνα με τη φορολογική και εργατική νομοθεσία και την ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών των πάσης φύσεως επιχειρήσεων.

Διαχειριστής υλικού. Είναι ο εργαζόμενος που ασκεί εποπτεία και επιμέλεια, παρέχει γνωμοδοτικής και συμβουλευτικής φύσεως προτάσεις επί θεμάτων φύλαξης και διαχείρισης υλικού. Κωδικοποιεί, σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα εισερχόμενα υλικά στις αποθήκες του Εθνικού Θεάτρου.

Καλλιτεχνικός συνεργάτης (περιλαμβάνονται ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, οι: Υπάλληλος Τμήματος Δραματολογίου-Θεατρολόγος, Προβολής και Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Εκδόσεων, Μουσικοδιδάσκαλος). Είναι ο εργαζόμενος, ο οποίος έχει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο χώρο της θεατρικής τέχνης, συνεργάζεται άμεσα με τον Καλλιτεχνική Διευθυντή σε τομείς που άπτονται της καλλιτεχνικής δημιουργίας ή απαιτούν θεωρητικές γνώσεις για τη θεατρική τέχνη και προσφέρει τις υπηρεσίες του, ενδεικτικά, στην παραγωγή του καλλιτεχνικού έργου, στις διεθνείς και δημόσιες σχέσεις, στις εκδόσεις, στην προβολή του καλλιτεχνικού έργου.

Ηλεκτρολόγος θεάτρου. Είναι ο τεχνικός, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με τα προβλεπόμενα από το Νόμο προσόντα και ειδική άδεια ηλεκτρολόγου θεάτρου και είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των φωτιστικών σωμάτων που αφορούν στο θεατρικό φωτισμό, την επίβλεψη, τον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή αυτών και για την εκτέλεση των φωτισμών της παράστασης.

Βοηθός ηλεκτρολόγου. Είναι ο τεχνικός ο οποίος εργάζεται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του υπεύθυνου Ηλεκτρολόγου και τον βοηθά στην εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εργασιών. Απαραίτητο τυπικό προσόν του Βοηθού ηλεκτρολόγου είναι η κατοχή άδειας βοηθού ηλεκτροτεχνίτη.

Συντηρητής Ηλεκτρολόγος. Είναι ο τεχνικός υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των Η/Μ και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου του θεάτρου. Είναι κάτοχος άδειας συντηρητή ηλεκτρολόγου και εργάζεται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου, πτυχιούχου Πολυτεχνείου.

Ηχολήπτης. Είναι ο τεχνικός ήχου και οπτικοακουστικών μέσων, που ασχολείται με εργασίες μικρο-μεγαφωνικών εγκαταστάσεων στο θέατρο, αποκατάστασης μικρών βλαβών, συντήρησης μηχανημάτων ήχου και είναι υπεύθυνος για την αναπαραγωγή και επεξεργασία ήχου και video για την εξυπηρέτηση των οπτικοακουστικών αναγκών των παραστάσεων.

Μηχανικός Σκηνής. Είναι ο τεχνικός που σε συνεργασία με τον εκάστοτε σκηνογράφο είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση των σκηνικών της παράστασης και έχει την ευθύνη και την επίβλεψη για την ομαλή λειτουργία της σκηνής κατά τη διάρκεια των δοκιμών και των παραστάσεων (αλλαγές σκηνικών, συντήρηση και επισκευή σκηνικών, λειτουργία αυλαίας, βαγονιών, σταγκονιών και μπούκας).

Φροντιστής-κατασκευαστής. Είναι ο τεχνικός που επιμελείται την έγκαιρη εξεύρεση και προμήθεια όλων των υλικών και αντικειμένων του φροντιστηρίου σε συνεργασία με τον σκηνογράφο, την κατασκευή ειδών φροντιστηρίου, την παραλαβή, απόδοση ή επιστροφή των υλικών που χρησιμοποιούνται στις παραστάσεις, καθώς και τη συντήρηση και αποθήκευσή τους. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη σκηνική λειτουργία των φροντιστηριακών ειδών κατά τη διάρκεια των παραστάσεων. Ανάλογα με την εργασία που έχει αναλάβει, εργάζεται είτε στη σκηνή είτε στο εργαστήριό του.

Ζωγράφος-επεξεργαστής ειδικών σκηνικών κατασκευών-γλύπτης. Είναι ο τεχνικός που σε συνεργασία με τον σκηνογράφο και με βάση τα σχέδια του εκτελεί ζωγραφική, γλυπτική και χρωματισμούς με υλικά όπως πολυεστέρα, πολυουρεθάνη, φελιζόλ, διαλύτες κ.ά. σε τμήματα του σκηνικού. Επίσης συντηρεί και αποθηκεύει τα υλικά του.

Υπάλληλος βεστιαρίου. Είναι ο εργαζόμενος, ο οποίος, σε συνεργασία με τον εκάστοτε ενδυματολόγο, έχει την ευθύνη αξιοποίησης των ρούχων του βεστιαρίου για τις ανάγκες των νέων έργων. Μεριμνά για τη χρησιμοποίηση αυτών στις κατάλληλες σκηνές των παραστάσεων, σε συνεργασία με τον ενδυματολόγο του έργου. Έχει τέλος την ευθύνη της αποθήκευσης των ρούχων και της ταξινόμησης τους στην αποθήκη του βεστιαρίου.

Ενδύτρια (βεστιαρίου). Είναι η τεχνικός, η οποία βοηθάει τους ηθοποιούς να ντυθούν πριν και κατά τη διάρκεια της παράστασης (αλλαγές). Φροντίζει επίσης για την καλή κατάσταση των ρούχων της παράστασης. Είναι ακόμη υπεύθυνη για την τακτοποίηση των ρούχων κατά τις περιοδείες και για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση και κατά τη διάρκεια της περιοδείας.

Ράπτρια-μοδίστρα. Είναι η τεχνικός που σε συνεργασία με τον ενδυματολόγο και τα σχέδια που παίρνει από αυτόν κατασκευάζει τα κουστούμια της παράστασης, μεταποιεί ή διορθώνει τα κουστούμια του βεστιαρίου.

Περουκέρης-μακιγιέρ. Είναι ο τεχνικός που είναι υπεύθυνος για τις κομμώσεις των ηθοποιών καθώς και για περούκες, μουστάκια, γένια κατά τη διάρκεια των παραστάσεων αλλά και για την αποθήκευση και συντήρηση αυτών. Στην ειδικότητα αυτή ανήκει και ο κατασκευαστής περουκών καθώς και ο μακιγιέρ.

Μηχανοξυλουργός. Είναι ο τεχνικός που με βάση τα σχέδια του εκάστοτε σκηνογράφου είναι υπεύθυνος για την κατασκευή σκηνικών και επίπλων για τις ανάγκες των έργων. Είναι επίσης υπεύθυνος για την κατασκευή σκηνικών που μεταφέρονται στην αποθήκη των εργαστηρίων σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του θεάτρου. Χειρίζεται μηχανήματα για την επεξεργασία ξύλου.

Βοηθός ξυλουργού. Είναι ο εργαζόμενος που δουλεύει υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του μηχανοξυλουργού.

Κατασκευαστής-τεχνίτης σκηνικών κατασκευών κι αντικειμένων.

Είναι ο τεχνικός που με βάση τα σχέδια του εκάστοτε σκηνογράφου είναι υπεύθυνος για την κατασκευή σκηνικών και αντικειμένων για την προετοιμασία, το «στήσιμο» και γενικά τις ανάγκες των θεατρικών έργων. Είναι επίσης υπεύθυνος για την κατασκευή σκηνικών και συναφών αντικειμένων για τις σκηνές και τα κτίρια του Εθνικού θεάτρου. Χειρίζεται μηχανήματα για την επεξεργασία ξύλου.

Τεχνίτης σκηνής. Είναι ο εργαζόμενος που εκτελεί εργασίες στις σκηνές, στα παρασκήνια και πέριξ αυτών, για την προετοιμασία, το «στήσιμο» και τη διεξαγωγή των θεατρικών παραστάσεων.

Σιδηροκατασκευαστής. Είναι ο τεχνικός που με βάση τα σχέδια του εκάστοτε σκηνογράφου είναι υπεύθυνος για την κατασκευή μεταλλικών σκηνικών και επίπλων για τις ανάγκες των έργων. Είναι επίσης υπεύθυνος για τις μεταλλικές κατασκευές σκηνικών που μεταφέρονται στην αποθήκη των εργαστηρίων.

Υδραυλικός-θερμαστής. Είναι ο εργαζόμενος που ασχολείται με τη συντήρηση και επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων, καλοριφέρ, κλιματιστικών μηχανημάτων (ψύξη-θέρμανση) και παραμένει στο χώρο για τις ανάγκες των παραστάσεων και των προβών.

Συντηρητής κτιρίου. Είναι ο εργαζόμενος που κάνει μικροεπισκευές και συντηρήσεις υλικής και κτιριακής υποδομής του Εθνικού Θεάτρου.

Τεχνικός συντήρησης θεατρικών μηχανολογικών κατασκευών κι εγκαταστάσεων. Είναι ο εργαζόμενος που διενεργεί συντηρήσεις των θεατρικών μηχανολογικών κατασκευών και των εγκαταστάσεων του Εθνικού Θεάτρου.

Φύλακας. Είναι ο εργαζόμενος που έχει την ευθύνη της φύλαξης των κτιρίων, θεάτρων και εγκαταστάσεων του Εθνικού Θεάτρου στις εισόδους προσωπικού και στάθμευσης οχημάτων. Είναι, επίσης, υπεύθυνος για τον έλεγχο του εσωτερικού των ανωτέρω κτηρίων, τον οποίο διενεργεί διερχόμενος από συγκεκριμένους χώρους βάσει σχεδίου και οδηγιών.

Τηλεφωνητής-Υπάλληλος Υποδοχής Γραφείων. Είναι ο εργαζόμενος που χειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο και μεριμνά για την μεταβίβαση κλήσεων από και προς τα γραφεία και τις υπηρεσίες του Εθνικού Θεάτρου, υποδέχεται τους επισκέπτες του Εθνικού Θεάτρου, καταχωρεί τα στοιχεία των επισκεπτών στο βιβλίο επισκεπτών που διατηρεί και μεριμνά για την εξυπηρέτησή τους/κατεύθυνσή τους προς τα αρμόδια γραφεία και υπηρεσίες του Εθνικού Θεάτρου, παραλαμβάνει εισερχόμενα έγγραφα και αλληλογραφία και φροντίζει για την περαιτέρω διακίνησή τους.

Ταξιθέτης-Ταξιθέτρια. Είναι ο εργαζόμενος που φροντίζει για την υποδοχή των θεατών, την παροχή πληροφοριών στους θεατές σχετικά με τον χώρο των παραστάσεων και την τακτοποίησή τους, ανάλογα με το εισιτήριο τους, στις θέσεις τους. Επίσης, πωλεί προγράμματα της θεατρικής παράστασης.

Υπάλληλος βιβλιοπωλείου. Είναι ο εργαζόμενος που είναι αρμόδιος για την πώληση βιβλίων, cd και συναφών ειδών στις σκηνές του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και για τη λογιστική τους απόδοση και ενημέρωση του λογιστηρίου γι’ αυτά.

Κλητήρας. Είναι ο εργαζόμενος που κάνει την εσωτερική και εξωτερική διακίνηση εγγράφων σε υπηρεσίες και συνεργάτες του Εθνικού Θεάτρου. Για τη διεκπεραίωση της εργασίας του, κάνει χρήση δικύκλου οχήματος, εφόσον είναι κάτοχος της ανάλογης άδειας.

Αποθηκάριος. Είναι ο εργαζόμενος που διενεργεί την ποσοτική παραλαβή και παράδοση υλικών, την ανανέωση των αποθεμάτων της αποθήκης, τις σταδιακές απογραφές και την τακτοποίηση υλικών και συνδράμει τον Διαχειριστή Υλικού στην κωδικοποίηση, σε ηλεκτρονική μορφή, των εισερχομένων υλικών στις αποθήκες σύμφωνα με τις οδηγίες του.

Καθαριστής-Καθαρίστρια. Είναι ο εργαζόμενος που φροντίζει και καθαρίζει τις σκηνές, τα γραφεία και γενικότερα όλους τους χώρους του Θεάτρου. Φροντίζει γενικώς για την καλή εικόνα καθαριότητας και την ευταξία του Θεάτρου.

Εργάτης. Είναι ο εργάτης που εκτελεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της τεχνικής διεύθυνσης ή του προσώπου που θα ορίσει αυτή, τις φορτοεκφορτώσεις – μεταφορές όλων των υλικών του Θεάτρου.

Οδηγός. Είναι ο εργαζόμενος που είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά υλικών, για τις ανάγκες του καλλιτεχνικού προγραμματισμού και των περιοδειών του Θεάτρου στο εσωτερικό και το εξωτερικό, τη μεταφορά προσώπων για υπηρεσιακούς λόγους, τη σωστή λειτουργία των αυτοκινήτων του Θεάτρου καθώς και τη συντήρησή τους. Είναι κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος τουλάχιστον Δ΄ κατηγορίας.

Χειριστής ειδικών μηχανισμών σκηνής. Είναι ο εργαζόμενος που χειρίζεται τους ειδικούς μηχανισμούς των σκηνών του Εθνικού Θεάτρου.

2. Ήδη με την παρούσα, οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να καταρτίσουν και συνυπογράψουν πρωτόκολλο, με αναλυτική καταγραφή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των ανωτέρω ειδικοτήτων.

Άρθρο 3

Κατηγορίες Ειδικοτήτων

Οι ειδικότητες του άρθρου 2 της παρούσας κατανέμονται σε έξι (6) κατηγορίες, ως ακολούθως:

1. Στην 1η κατηγορία υπάγονται οι εξής ειδικότητες: Υπάλληλος γραφείου, Υπάλληλος Μηχανογράφησης, Υπάλληλος Μηχανογράφησης-προγραμματιστής, Υπάλληλος Γραφείου Προμηθειών, Ταμίας, Ελεγκτής Εισιτηρίων-Υπάλληλος Υποδοχής, Αποθηκάριος, Βιβλιοθηκονόμος-Αρχειονόμος.

2. Στην 2η κατηγορία υπάγονται οι εξής ειδικότητες: Λογιστής, Βοηθός Λογιστή, Διαχειριστής Υλικού.

3. Στην 3η κατηγορία υπάγονται οι εξής ειδικότητες: Ειδικός Συνεργάτης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.

4. Στην 4η κατηγορία υπάγονται οι εξής ειδικότητες: Ηλεκτρολόγος θεάτρου, Βοηθός Ηλεκτρολόγου, Συντηρητής Ηλεκτρολόγος, Ηχολήπτης, Μηχανικός Σκηνής, Φροντιστής-κατασκευαστής, Ζωγράφος-επεξεργαστής ειδικών σκηνικών κατασκευών-γλύπτης, Ράπτρια-μοδίστρα, Υπάλληλος Βεστιαρίου, Ενδύτρια βεστιαρίου, Περουκέρης-Μακιγιέρ, Μηχανοξυλουργός, Βοηθός ξυλουργού, Κατασκευαστής-τεχνίτης σκηνικών κατασκευών κι αντικειμένων, Σιδηροκατασκευαστής, Υδραυλικός-θερμαστής, Συντηρητής κτιρίου, Τεχνικός συντήρησης θεατρικών μηχανολογικών κατασκευών κι εγκαταστάσεων, Χειριστής ειδικών μηχανισμών σκηνής.

5. Στην 5η κατηγορία υπάγονται οι εξής ειδικότητες: Φύλακας, Τηλεφωνητής-Υπάλληλος Υποδοχής Γραφείων, Ταξιθέτης-Ταξιθέτρια, Υπάλληλος βιβλιοπωλείου, Κλητήρας, Καθαριστής-Καθαρίστρια, Τεχνίτης Σκηνής, Εργάτης.

6. Στην 6η κατηγορία υπάγεται η εξής ειδικότητα: Οδηγός.Άρθρο 4

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

Τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών ανά κατηγορία ειδικοτήτων του άρθρου 3 της παρούσας παραμένουν ως είχαν συμφωνηθεί στην από 29.05.2009 Σ.Σ.Ε., ως εξής:

Για την 1η κατηγορία: ποσό 833,36 ευρώ.

Για την 2η κατηγορία: ποσό 953,14 ευρώ, πλην της ειδικότητας του Βοηθού Λογιστή, που καθορίζεται στο ποσό 902,90 ευρώ.

Για την 3η κατηγορία: ποσό 916,60 ευρώ.

Για την 4η κατηγορία: ποσό 916,60 ευρώ, πλην των ειδικοτήτων Μηχανοξυλουργού, Βοηθού Ξυλουργού και Υδραυλικού, που καθορίζεται στο ποσό 924,39 ευρώ.

Για την 5η κατηγορία: ποσό 798,40 ευρώ.

Για την 6η κατηγορία: ποσό 872,59 ευρώ.

Τα ποσά αυτά έχουν μειωθεί κατ’ εφαρμογή του Ν. 3833/2010 και υπόκεινται σε μειώσεις όταν το ορίζει ο νόμος.

Αναφορικά με τις μειώσεις αποδοχών, κατ’ εφαρμογή του

Ν. 3833/2010, η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία “Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου”

διατηρεί στο ακέραιο τις επιφυλάξεις της, που αφορούν στα ζητήματα νομιμότητας και εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.

Άρθρο 5

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Στους ανήκοντες στις κατηγορίες 1η έως 6η χορηγούνται τα εξής επιδόματα:

1. Επίδομα τριετιών προϋπηρεσίας. Στους ανήκοντες στις κατηγορίες 1η έως 6η χορηγείται επίδομα τριετιών προϋπηρεσίας. Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που διανύθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην ειδικότητα που έχει ο εργαζόμενος, καθώς και κάθε συναφής και ομότιμη προς αυτήν, που πιστοποιείται με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή από τα βιβλιάρια ενσήμων του Ι.Κ.Α. ή με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού. Ειδικά για τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην 5η κατηγορία, ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται και προσμετράται κάθε είδους απασχόληση με οποιαδήποτε ειδικότητα και σε οποιονδήποτε εργοδότη. Επίσης, η προϋπηρεσία στο Ε.Θ. προσμετράται στο σύνολο της, ανεξαρτήτως της ειδικότητος. Ειδικότερα:

α) Στους εργαζομένους της 1ης, 2ης και 3ης κατηγορίας έντεκα (11) τριετίες, εκ των οποίων η πρώτη (1) τριετία σε ποσοστό 10% και οι επόμενες δέκα (10) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.

β) Στους εργαζομένους της 4ης κατηγορίας δέκα (10) τριετίες, εκ των οποίων οι πρώτες δύο (2) τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη τριετία και οι επόμενες οκτώ (8) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.

γ) Στους εργαζομένους της 5ης κατηγορίας οκτώ (8) τριετίες, εκ των οποίων οι πρώτες δύο (2) τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη τριετία και οι επόμενες έξι (6) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.

δ) Στους εργαζομένους της 6ης κατηγορίας έντεκα (11) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.

2. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας. Στους εργαζομένους της 1ης κατηγορίας χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας και σε ποσοστό 10% για τη συμπλήρωση 33 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού μισθού.

3. Επίδομα Γάμου. Στους έγγαμους εργαζόμενους χορηγείται επίδομα γάμου υπολογιζόμενο σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού. Το επίδομα αυτό χορηγείται και σε ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένους ή άγαμους γονείς (δηλαδή γονείς που απέκτησαν ή αναγνώρισαν το ή τα τέκνα τους εκτός γάμου). Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού μισθού.

4. Επίδομα τέκνων. Στους εργαζόμενους χορηγείται επίδομα τέκνων υπολογιζόμενο σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο τους. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους και παρατείνεται, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, αμέσως μετά το πέρας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέχρι το 20ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή και Ι.Ε.Κ. του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα (αναγνωρισμένου από το κράτος) μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για τέκνα που χαρακτηρίζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία, το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού μισθού.

5. Επίδομα σπουδών στους κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας και μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τουλάχιστον διετούς φοίτησης), σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά τους και τη θέση εργασίας που κατέχουν, χορηγείται για κάθε έτος σπουδών και μέχρι πέντε (5) συνολικά έτη ποσοστό 5% για κάθε έτος. Ως σπουδές αναγνωρίζονται αυτές που πραγματοποιήθηκαν σε σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον αναγνωρίζονται ως ισότιμες της ημεδαπής, στη δημόσια εκπαίδευση ή στην ιδιωτική, εφόσον αναγνωρίζεται ως ισότιμη της δημόσιας. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού μισθού.

6. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών στους κατόχους πτυχίου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά τους και τη θέση εργασίας που κατέχουν, χορηγείται για κάθε έτος μεταπτυχιακών σπουδών και μέχρι δύο (2) συνολικά έτη ποσοστό 5% για κάθε έτος. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού μισθού.

7. Επίδομα ξένης γλώσσας στους κατόχους του ανώτατου τίτλου σπουδών για την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα (όπως π.χ. Proficiency για την αγγλική) και μόνον εφόσον η χρήση της γλώσσας απαιτείται -έστω και περιστασιακά- κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, σε ποσοστό 5% υπολογιζόμενου επί του βασικού μισθού.

8. Επίδομα υπευθυνότητας. Στους υπεύθυνους τεχνικούς, και συγκεκριμένα στις ειδικότητες των Ηλεκτρολόγων θεάτρου, Συντηρητών Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών σκηνής, χορηγείται, εφόσον τους ανατίθενται καθήκοντα υπευθύνου θεάτρου έναντι δημόσιας αρχής, επίδομα υπευθυνότητας υπολογιζόμενο σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μισθού τους.

9. Επίδομα επικίνδυνης εργασίας «υπό τάση». Στους ηλεκτρολόγους θεάτρου, βοηθούς ηλεκτρολόγους και συντηρητές ηλεκτρολόγους χορηγείται επίδομα επικίνδυνης εργασίας «υπό τάση», υπολογιζόμενο στο 20% επί του εκάστοτε βασικού μισθού τους.

10. Επίδομα επικίνδυνης εργασίας. Στους μηχανοξυλουργούς και σιδηροκατασκευαστές, εφόσον οι εργαζόμενοι αυτών των ειδικοτήτων είναι χειριστές μηχανημάτων, στους μηχανικούς σκηνής, στους φροντιστές που εργάζονται στη σκηνή και στους ηχολήπτες χορηγείται επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 15% επί του εκάστοτε βασικού μισθού τους. Στους φύλακες χορηγείται επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μισθού τους.

11. Επίδομα Θέσης Ευθύνης. Στους εργαζόμενους που τοποθετούνται με απόφαση της Διεύθυνσης του Εθνικού Θεάτρου σε θέση υπευθύνου τομέα ή τμήματος, για το χρόνο κατοχής της θέσης ευθύνης, χορηγείται επίδομα Θέσης Ευθύνης σε ποσοστό 10% επί του αθροίσματος του εκάστοτε βασικού μισθού και του τυχόν επιδόματος τριετιών προϋπηρεσίας.

12. Επίδομα ταμειακών λαθών. Σε όσους από τους εργαζομένους, που υπάγονται στις δύο πρώτες κατηγορίες, διαχειρίζονται ταμείο χρημάτων και πραγματοποιούν συναλλαγές χορηγείται επίδομα ταμειακών λαθών σε ποσοστό 5% επί του εκάστοτε βασικού μισθού.

13. Επίδομα Ισολογισμού. Στους λογιστές και βοηθούς λογιστές, τους απασχολούμενους ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του Ισολογισμού, χορηγείται μία φορά το χρόνο και μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση του Ισολογισμού, επίδομα ίσο με το 75% του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού. Ειδικότερα εάν το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών υπερβαίνει τα 5 άτομα το πιο πάνω επίδομα καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών. Επίδομα ισολογισμού χορηγείται και στον Διαχειριστή Υλικού και Υπεύθυνο Προμηθειών.

14. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Στους εργαζομένους της 1ης και 2ης κατηγορίας, που χειρίζονται Η/Υ, χορηγείται σε ποσοστό 15% επί του εκάστοτε βασικού μισθού. Στους ζωγράφους-κατασκευαστές ειδικών σκηνικών κατασκευών-γλύπτες, ενδύτριες, υπαλλήλους βεστιαρίου, υδραυλικούς-θερμαστές, βοηθούς ξυλουργού, κλητήρες, εφόσον χρησιμοποιούν σε σταθερή βάση δίκυκλο μεταφορικό όχημα, και καθαρίστριες σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μισθού.

15. Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας. Στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας σε ποσοστό 15% επί του βασικού μισθού.

16. Πρόσθετη ειδική αποζημίωση πολιτιστικής επιμόρφωσης, η οποία καταβάλλεται, ως αυτοτελές ποσό, στους εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατ’ επιταγή των διατάξεων του άρθρου 77, του Ν. 3746/2009.

Άρθρο 6

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου καταρτίζονται επί ποινή ακυρότητας εγγράφως με ευθύνη του Θεάτρου σε δύο πρωτότυπα και ένα αντίγραφο. Από τα δύο πρωτότυπα το ένα παίρνει ο εργαζόμενος αμέσως μετά την υπογραφή και το άλλο το Εθνικό Θέατρο. Το αντίγραφο διαβιβάζεται από το Εθνικό Θέατρο στο «Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου».

2. Κάθε ατομική σύμβαση εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου) πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον:

α. το χρόνο διαρκείας της σύμβασης εργασίας.

β. το βασικό μηνιαίο μισθό του εργαζομένου, τα τυχόν επιδόματα και αυτός που δικαιούται κατά το σύνολο αυτών.

γ. την έδρα του Εθνικού Θεάτρου και όταν πρόκειται για περιοδεία την έδρα του εργαζομένου

δ. την ειδικότητα του εργαζομένου

ε. ιδιαίτερο όρο, ο οποίος θα παραπέμπει στην παρούσα ΣΣΕ

3. Σε κάθε περίπτωση σε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, αν δεν ορίζεται ο χρόνος λήξης τους στο έγγραφο της ατομικής σύμβασης, τότε η σύμβαση λήγει την Κυριακή των Βαΐων αν αναφέρεται σε χειμερινή και την 30η Σεπτεμβρίου αν αναφέρεται σε θερινή περίοδο.

4. Σε περίπτωση που οι παραστάσεις του Θεάτρου συνεχιστούν και μετά την Κυριακή του Πάσχα, αυτό υποχρεούται να καταβάλει στους εργαζόμενους που θα απασχολήσει, το σύνολο των αποδοχών τους, για όλες τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας (δηλαδή από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα), έστω και αν το Θέατρο δεν λειτούργησε εν όλω ή εν μέρει, κατά την Εβδομάδα αυτή. Οι ημέρες αργίας της Μεγάλης εβδομάδας δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ημέρες άδειας.

5. Οι τεχνικοί και το βοηθητικό προσωπικό σκηνής που εργάζονται στο Εθνικό Θέατρο (με συμβάσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου) παρέχουν εργασία πενθήμερη από Τετάρτη έως και Κυριακή εβδομαδιαίως.

Οι τεχνικοί και το βοηθητικό προσωπικό που εργάζονται στο Εθνικό Θέατρο (με συμβάσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου) και δεν απασχολούνται στις σκηνές, παρέχουν εργασία πενθήμερη από Δευτέρα έως και Παρασκευή εβδομαδιαίως.

6. Ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας αργίας των εργαζομένων στις σκηνές του Θεάτρου, είναι η Δευτέρα, η οποία ως τέτοια είναι αμετάθετη, ανεξαρτήτως του τόπου παροχής της εργασίας (εσωτερικό ή εξωτερικό), εκτός αν πρόκειται για την εκτέλεση περιοδειών ή συντρέχουν σοβαροί λόγοι, που να αφορούν στη λειτουργία και στην ασφάλεια του Θεάτρου, οπότε είναι δυνατή η απασχόληση των τεχνικών και του βοηθητικού προσωπικού σκηνής που υπάγονται στην παρούσα κατά τη Δευτέρα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξαντληθεί προηγουμένως κάθε άλλη δυνατότητα και τόσο το Σ.Ε.Ε.Θ. συμφωνεί, όσο και οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί από τους υπευθύνους των τμημάτων από την προηγούμενη Παρασκευή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση όσοι από τους υπαγόμενους στην παρούσα εργασθούν κατά τη Δευτέρα θα τους οφείλεται η 24ωρη ανάπαυσή τους άλλη μέρα της ίδιας εβδομάδας, κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου, ή θα αμειφθούν με το 1/25ο του συνολικού καταβαλλόμενου μισθού τους προσαυξημένο κατά 75%, εφόσον έχουν εργαστεί και τις 7 ημέρες της εβδομάδας.

Στην περίπτωση που ο προγραμματισμός δοκιμών και παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου απαιτεί εργασία την Τρίτη, δεύτερη ημέρα εβδομαδιαίας αργίας των εργαζομένων στις σκηνές του Θεάτρου, όσοι από τους υπαγόμενους στην παρούσα εργασθούν την Τρίτη θα αμειφθούν με το 1/25ο του συνολικού καταβαλλόμενου μισθού τους ή θα τους οφείλεται η 24ωρη ανάπαυσή τους, η οποία, λόγω έκτακτης ανάγκης, είναι δυνατόν να μετατεθεί σε άλλη εβδομάδα κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου. Ρεπό που συσσωρεύονται, πέραν των 16, θα πληρώνονται.

Ομοίως, όσον αφορά στους τεχνικούς και στο βοηθητικό προσωπικό που δεν απασχολούνται στις σκηνές, ισχύουν τα ανωτέρω ως εξής: ό,τι ισχύει για τους τεχνικούς και βοηθητικό προσωπικό σκηνής που εργάζονται την Δευτέρα, ισχύει για τους συναδέλφους τους που δεν απασχολούνται στις σκηνές, και εργάζονται την Κυριακή και ό,τι ισχύει για τους τεχνικούς και βοηθητικό προσωπικό σκηνής που εργάζονται την Τρίτη, ισχύει για τους συναδέλφους τους που δεν απασχολούνται στις σκηνές, και εργάζονται το Σάββατο.

7. Οι τεχνικοί και το βοηθητικό προσωπικό σκηνής κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους υποχρεούνται να παρέχουν την εργασία τους σε παραστάσεις (οι οποίες δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις δύο την ημέρα και τις οκτώ την εβδομάδα), σε συνεργεία, σε δοκιμές και κάθε είδους εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το Εθνικό Θέατρο, καθώς και σε μαγνητοσκοπήσεις και ηχογραφήσεις ολόκληρων παραστάσεων ή σκηνών.

8. Ημέρες αργίας του τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού σκηνής είναι η Καθαρά Δευτέρα, η Μ. Παρασκευή, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η 24η Δεκεμβρίου, και η 31η Δεκεμβρίου.

9. Δεν επιτρέπονται οι δοκιμές και οι τεχνικές εργασίες για το ανέβασμα παράστασης την ημέρα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και της Κυριακής του Πάσχα, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Δεν επιτρέπονται επίσης οι δοκιμές και οι τεχνικές εργασίες την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, τα Θεοφάνεια, την 25η Μαρτίου, την 28η Οκτωβρίου και την 15η Αυγούστου, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που αφορούν στη λειτουργία και την ασφάλεια του Θεάτρου, την αλλαγή έργου ή προκειμένου να αποφευχθεί αναβολή πρεμιέρας. Στις περιπτώσεις αυτές οι εργαζόμενοι αμείβονται με το 1/25ο του μηνιαίου βασικού μισθού προσαυξημένο κατά 75% και δικαιούνται και την εβδομαδιαία 24ωρη ανάπαυσή τους, η οποία, λόγω έκτακτης ανάγκης, είναι δυνατόν να μετατεθεί σε άλλη εβδομάδα κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου.

10. Κατά τον χρόνο προετοιμασίας της παράστασης (συνεργεία) το ωράριο εργασίας ανέρχεται σε 8 ώρες, μετά τη συμπλήρωση των οποίων καταβάλλεται στους απασχολούμενους τεχνικούς και βοηθητικό προσωπικό σκηνής το ωρομίσθιο με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Κατά τη διάρκεια των συνεργείων παρέχεται υποχρεωτικά ανάπαυση τουλάχιστον δέκα (10) συνεχών ωρών ανά 24ωρο.

11. Το ωράριο εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων και των τεχνικών και βοηθητικού προσωπικού που δεν απασχολούνται στις σκηνές διαμορφώνεται ως εξής:

Από τις 07:30 έως τις 15:30 από την Δευτέρα έως την Παρασκευή κάθε εβδομάδα.

Το ωράριο εργασίας (8ωρο) των καλλιτεχνικών συνεργατών διαμορφώνεται σε συνεννόηση με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή.

Το ωράριο εργασίας (8ωρο) των τεχνικών και βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται στις σκηνές διαμορφώνεται ως εξής: 07:30-15:30 ή 8:00-16:00 πρωινή βάρδια και 16:00-24:00 βραδινή βάρδια. Η βάρδια της παιδικής σκηνής για τα Σάββατα διαμορφώνεται ως εξής: 13:00-21:00 και για τις Κυριακές και τις αργίες ως εξής: 10:00-18:00. Οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία υπαγορεύεται από τις ανάγκες των παραστάσεων, τόσο κατά τη χειμερινή όσο και κατά τη θερινή περίοδο, και κυρίως κατά τη διάρκεια των περιοδειών, είναι επιτρεπτή, κατόπιν συνεννόησης με το Σ.Ε.Ε.Θ.

12. Ημέρες υποχρεωτικής εβδομαδιαίας αργίας των διοικητικών υπαλλήλων και των τεχνικών και βοηθητικού προσωπικού που δεν απασχολούνται στις σκηνές είναι το Σάββατο και η Κυριακή, οι οποίες ως τέτοιες είναι αμετάθετες, ανεξαρτήτως του τόπου παροχής της εργασίας (εσωτερικό ή εξωτερικό).

13. Ημέρες αργίας των διοικητικών υπαλλήλων και των τεχνικών και βοηθητικού προσωπικού που δεν απασχολούνται στις σκηνές είναι η 1η Ιανουαρίου, τα Θεοφάνεια, η Καθαρή Δευτέρα, η 25η Μαρτίου, η Μ. Παρασκευή, η Δευτέρα του Πάσχα, η Πρωτομαγιά, η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η 25η και 26η Δεκεμβρίου.

14. Οι εργαζόμενοι παρέχουν εργασία ανάλογη προς την ειδικότητά τους, ενώ δεν είναι επιτρεπτή η απαίτηση παροχής εργασίας που δεν έχει καμία συνάφεια με την ειδικότητά τους.

15. Για την αμοιβή της εργασίας καθ’ υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση τις Κυριακές, τις νυκτερινές ώρες (22.00-06.00) και για απασχόληση κατά τις ημέρες αργίας, ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Διευκρινίζεται, όπως προβλέπεται και στην εργατική νομοθεσία, ότι η αμοιβή της εργασίας προσαυξάνεται κατά 75% κατά τις ημέρες αργίας της 25ης Μαρτίου, Δευτέρας του Πάσχα, Πρωτομαγιάς, 15ης Αυγούστου, 28ης Οκτωβρίου και 25ης Δεκεμβρίου και όχι για όλες τις ημέρες αργίας που αναφέρονται ανωτέρω (παρ.13 του παρόντος άρθρου). Για τις υπόλοιπες, εκ των ανωτέρω, αργίες, για τις οποίες η αμοιβή της εργασίας δεν προσαυξάνεται, θα οφείλεται ένα ρεπό.

16. Οι υπερωρίες κάθε τμήματος καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να κατανέμονται με ισότιμο τρόπο σε όλους τους εργαζομένους του ιδίου τμήματος.

Άρθρο 7

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της ημερήσιας 8ωρης εργασίας τους δικαιούνται διάλειμμα είκοσι (20) συνεχόμενων λεπτών.

2. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να μεταφέρει τους εργαζομένους με δικά του μέσα και έξοδα στον τόπο εργασίας, όταν αυτός δεν είναι η έδρα του Ε.Θ. (όπου έδρα του Ε.Θ. νοούνται όλα τα κτίρια και οι σκηνές του Ε.Θ.). Επίσης, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να μεταφέρει τους εργαζομένους με δικά του μέσα και έξοδα πίσω στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησαν. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο, και η χρήση του καθίσταται αναγκαία από την απόσταση, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα οδοιπορικά.

3. Τα έξοδα κινήσεως καταβάλλονται στους εργαζόμενους του Εθνικού Θεάτρου, που απασχολούνται στην εργασία τους μετά τα μεσάνυχτα, από την ώρα της λήξης της κυκλοφορίας όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς έως την έναρξη της κυκλοφορίας τους, με την προσκόμιση σχετικής απόδειξης χρήσης μεταφορικού μέσου δημόσιας χρήσης (ταξί).

4. Χορηγούνται οι εξής παροχές σε είδος:

α) Στους ηλεκτρολόγους, μηχανοξυλουργούς σιδηροκατασκευαστές, μηχανικούς σκηνής, κατασκευαστές ειδών φροντιστηρίου, ζωγράφους-κατασκευαστές ειδικών σκηνικών κατασκευών-γλύπτες, ηχολήπτες-χειριστές οπτικοακουστικών μέσων, εργάτες γενικών καθηκόντων, υδραυλικούς-θερμαστές και οδηγούς, συντηρητές κτιρίου:

• ένα προστατευτικό ζευγάρι παπουτσιών ή ζευγάρι ελαστικών παπουτσιών σκηνής

• δύο φόρμες εργασίας χειμερινές

• δύο φόρμες εργασίας θερινές

• ένα αδιάβροχο

• δύο ζευγάρια γάντια

• μία ζώνη

β) Στις καθαρίστριες, ελεγκτές εισιτηρίων-υπαλλήλους υποδοχής, ταξιθέτες-ταξιθέτριες:

• ένα ζευγάρι παπούτσια

• δύο στολές χειμερινές

• δύο στολές θερινές

γ) Στις ενδύτριες βεστιαρίου, ράπτριες-μοδίστρες και περουκέρη-μακιγιέρ:

• δύο ρόμπες ή δύο παντελόνια και δύο μπλούζες

δ) Στους εργαζόμενους στη σκηνή:

• ένα κράνος

ε) Στους μηχανοξυλουργούς, υδραυλικούς – θερμαστές, ζωγράφους σκηνικών, μοδίστρες, σιδηροκατασκευαστές, τεχνίτες σκηνής και εργάτες:

• ένα λίτρο γάλα ημερησίως

στ) Στους κλητήρες, που κάνουν χρήση δίκυκλου μεταφορικού μέσου:

• ένα κράνος full face

• ένα ζευγάρι μπότες μοτό

• ένα μπουφάν μοτό

• ένα παντελόνι μοτό

• ένα ζευγάρι γάντια μοτό

Τα ως άνω υποχρεούνται να φορούν και χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι εν ώρα εργασίας.

5. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να εκπαιδεύει τους εργαζόμενους, με δικές του δαπάνες, στον χειρισμό νέου εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, για θέματα πυρόσβεσης, αντιμετώπισης σεισμών, πρώτων βοηθειών, εντός του ωραρίου εργασίας τους.

6. Στον εργαζόμενο του οποίου η εργασιακή σχέση λύεται λόγω συνταξιοδότησής του, καταβάλλεται από το Εθνικό Θέατρο αποζημίωση ίση με το 40% του ποσού της οφειλόμενης αποζημίωσης λόγω απροειδοποίητης καταγγελίας του Ν.2112/20, όπως ο Ν. 435/76 άρθρ. 5 παρ. 1 ορίζει, όταν υπάγεται σε ασφαλιστικό φορέα επικουρικής ασφάλισης. Το ως άνω ποσό δικαιούνται να λάβουν ο/η επιζών σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του εργαζομένου, σε περίπτωση θανάτου του εργαζομένου, πριν αυτός θεμελιώσει δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης γήρατος.

Άρθρο 8

ΑΔΕΙΕΣ

1. Άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου

Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάμου έξι (6) εργασίμων ημερών, με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου, ο πατέρας δικαιούται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο.

2. Άδεια μητρότητας

Οι εργαζόμενες που κυοφορούν δικαιούνται άδεια μητρότητας κατά το οριζόμενα στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

3. Άδεια θηλασμού

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού ό,τι προβλέπεται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στο Εθνικό Θέατρο βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του, ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.

Το μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

4. Άδεια υιοθεσίας

Στους υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών μηνών, εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας, με πλήρεις αποδοχές μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι ετών

5. Άδεια λόγω θανάτους συγγενούς

Στους εργαζόμενους χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων, αδελφών και μίας (1) ημέρας με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου γονέων και αδελφών εξ αγχιστείας.

6. Άδεια αιμοδοσίας:

Χορηγείται μία ημέρα άδεια αιμοδοσίας με αποδοχές σε όσους εργαζόμενους προσφέρουν αίμα σε Τράπεζα Αιμοδοσίας ή Συνεργείο Αιμοδοσίας, την ημέρα ή την επομένη ημέρα της αιμοδοσίας. Σε περίπτωση που ο δότης δίνει αιμοπετάλια δύο (2) ημέρες.

7. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις

Εργαζόμενοι, που τυγχάνουν μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων, δικαιούνται σε κάθε περίπτωση άδεια με αποδοχές, τουλάχιστον 14 συνεχών εργάσιμων ημερών.

Η ιδιότητα του μαθητή ή σπουδαστή ή φοιτητή και η συμμετοχή αυτού στις εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας Σχολής, που υποβάλλεται από τον εργαζόμενο στο Εθνικό Θέατρο.

8. Άδεια παρακολούθησης επίδοσης τέκνων

Οι εργαζόμενοι που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, μπορεί να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη ημέρα από την εργασία τους για να επισκεφτούν το σχολείο των παιδιών τους. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και φτάνει συνολικά μέχρι 4 ημέρες το χρόνο, για κάθε παιδί. Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο. Η άδεια αυτή χορηγείται πάντοτε τμηματικά και ποτέ για περισσότερο από μία (1) εργάσιμη μέρα κάθε φορά. Η συγκεκριμένη άδεια δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που δίνονται στους εργαζόμενους.

9. Γονική Άδεια

Όλες οι άδειες που προβλέπονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους εργαζόμενους γονείς ισχύουν εξίσου για τους άντρες και τις γυναίκες εργαζόμενους καθώς και για τους χήρους/χήρες και τους άγαμους γονείς περιλαμβανομένων των διαζευγμένων γονέων εφόσον έχουν την επιμέλεια των παιδιών.

Άρθρο 9

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1.Οι ημέρες ταξιδιού των εργαζομένων, σε απόσταση μεγαλύτερη από 60 χλμ από την έδρα του Εθνικού Θεάτρου, για την εκτέλεση της εργασίας τους, θεωρούνται ημέρες εκτός έδρας εργασίας.

2. Στις περιοδείες, τα ταξίδια απαγορεύεται να αρχίζουν πριν από τις 7.30 π.μ. εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων ή το πρόγραμμα της περιοδείας.

3. Τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ώρας ή της καθορισμένης ημέρας ανάπαυσης επιτρέπονται μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων ή το πρόγραμμα της περιοδείας. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο εργαζόμενος στερήθηκε τη νυχτερινή του ανάπαυση, δικαιούται 8ωρη ανάπαυση την επόμενη ημέρα της εβδομάδας.

4. Ο εργαζόμενος, όταν μετακινείται εκτός έδρας (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) για την εκτέλεση εργασίας, δικαιούται:

α. Τα έξοδα του ταξιδιού του, μετάβασης και επιστροφής (εισιτήρια κ.λ.π.), στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα έκδοσης ή θεώρησης του διαβατηρίου του, όταν μετακινείται στο εξωτερικό. Το Εθνικό Θέατρο βαρύνει επίσης η μέριμνα για την έκδοση ή θεώρηση του διαβατηρίου του εργαζομένου, με τον όρο ότι θα του παραδοθούν έγκαιρα όλα τα δικαιολογητικά.

β. Κατάλληλη θέση στα μεταφορικά μέσα, η οποία δεν μπορεί να είναι η Γ΄ στα πλοία, ενώ στους σιδηροδρόμους επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της Β΄ θέσης.

γ. Εκτός από τον καταβαλλόμενο μισθό του, και αποζημίωση εκτός έδρας για κάθε ημέρα παραμονής του σε απόσταση μεγαλύτερη από 60 χλμ από την έδρα του, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 130 ευρώ ημερησίως.

δ. Απαγορεύεται κάθε συμφωνία περί πολλαπλής έδρας.

ε. Το ήμισυ της εκτός έδρας αποζημίωσης καταβάλλεται στην περίπτωση που ο εργαζόμενος εργαστεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χλμ από την έδρα του και επιστρέψει σ’ αυτή την ίδια μέρα. Γενικώς, για την ημέρα του ταξιδιού επιστροφής του εργαζόμενου στην έδρα καταβάλλεται το ήμισυ της εκτός έδρας αποζημίωσης.

ζ. Ο εργαζόμενος για κάθε ημέρα παραμονής του στο εξωτερικό, δικαιούται εκτός από τον καταβαλλόμενο μισθό του, αποζημίωση εκτός έδρας ίση με 130 ευρώ. Το Εθνικό Θέατρο οφείλει επιπλέον να παρέχει στον εργαζόμενο διαμονή σε ξενοδοχείο κατηγορίας αντίστοιχης με τη Β΄ κατηγορία των ελληνικών ξενοδοχείων ή τριών αστέρων με πρωινό Continental. Τα έξοδα μετακίνησης του εργαζόμενου από το ξενοδοχείο στον τόπο εργασίας και αντίστροφα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Εθνικό Θέατρο.

5. Σε καμία περίπτωση η εκτός έδρας αποζημίωση δεν μειώνεται κατά το όποιο ποσό αντιστοιχεί στην παροχή γευμάτων ή άλλων επιπροσθέτων παροχών.

Άρθρο 10

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

1. Παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς

Ο εργοδότης παρακρατεί από τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων το ποσό που ορίζεται από το Σωματείο Εργαζομένων στο Εθνικό Θέατρο, ως Συνδικαλιστική συνδρομή υπέρ αυτού. Το ποσό που θα προκύψει από την παραπάνω παρακράτηση, κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι την 30η ημέρα του επόμενου μηνός, θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει εγγράφως στον εργοδότη το Σωματείο.

2. Συνδικαλιστική Άδεια

Άδεια τριών (3) ημερών με αποδοχές ανά μήνα δίνεται στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα.

Επίσης δίνεται πρόσθετη δίωρη άδεια δύο (2) φορές το μήνα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου, ώστε να ανταποκρίνονται στα συνδικαλιστικά τους καθήκοντα.

3. Λοιπές διευκολύνσεις

Το Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου έχει δικαίωμα να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μελών του, δύο φορές το χρόνο, εντός του ωραρίου εργασίας και όλοι οι εργαζόμενοι-μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτήν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου βαρύνεται με την υποχρέωση να γνωστοποιεί στη Διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου την ημερομηνία και την ώρα της πραγματοποίησης της Γ.Σ., τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν.

4. Ένα αντίγραφο των συμβάσεων με εργολαβικές επιχειρήσεις καθαριότητας και φύλαξης θα κατατίθεται στο ΣΕΕΘ.

Άρθρο 11

ΑΡΧΗ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Όροι ατομικών συμβάσεων ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους του Εθνικού Θεάτρου δεν θίγονται από την παρούσα.

2. Για το δικαίωμα αδείας, τα επιδόματα αδείας και εορτών (Πάσχα – Χριστουγέννων) και για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα θα ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

3. Η παρούσα ισχύει για τις συμβάσεις εργασίας που εκτελούνται στην Αθήνα, στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό (περιοδείες).

4. Όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

5. Χρόνος έναρξης της ασφάλισης είναι ο καθοριζόμενος στην ατομική σύμβαση εργασίας χρόνος έναρξης της σύμβασης εργασίας.

6. Οι διατάξεις της προηγούμενης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Άρθρο 12

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Σ.Σ.Ε.

Αρχή ισχύος της παρούσας συμφωνείται η 1η/11/2010. Η διάρκεια ισχύος της συμφωνείται αορίστου χρόνου και λήγει με την καταγγελία της από ένα εκ των συμβαλλομένων μερών.

Σε κάθε περίπτωση, ως προς το χρόνο ισχύος της Σ.Σ.Ε., ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 και 5 του Ν. 1876 /90.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΓια το Εθνικό Θέατρο

O Καλλιτεχνικός ΔιευθυντήςΓιάννης Χουβαρδάς

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Θ.

Ο Πρόεδρος

Γεράσιμος Σπετσιέρης

Ο Γενικός ΓραμματέαςΓεράσιμος Σπετσιέρης Γιώργος Καλαντζής


02/02/2011 22:00
Ορατό σε: Επισκέπτες

απ: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εθνικού Θεάτρου 2010 (kehaa)
http://www.ypakp.gr/uploads/files/6156.pdf

(SSE_2010.pdf 514,0 KB)


Downloads

Καταστατικό Σωματείου
(katastatiko_SEETH_07.pdf 191,3 KB)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Ε.Ε.Θ. 28/03/2012
(Apotelesmata 2012.doc 55,3 KB)

Αίτηση Εγγραφής
(nea aitisi 2022.doc 32,8 KB)


Links

Γενικά

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
(http://www.n-t.gr/...)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
(http://www.potha.g...)

info@seeth.net