Είσοδος μέλους

Username:

Password:


Νέος Χρήστης | Υπενθύμιση


Επιλογές

Τελευταίες καταχωρήσεις

Ανακοινώσεις

Απόψεις

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας

Διάφορα/Αναδημοσιεύσεις

Ενέργειες

Chill out

Δελτία Τύπου

Εικόνες από τη δράση

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας


Διοικητικό Συμβούλιο

Downloads

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία


Αναζήτηση

Λέξη/Φράση


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Διάφορα/Αναδημοσιεύσεις :: Το λόγο τώρα έχουμε εμείς.

07/03/2010 00:02
Ορατό σε: Επισκέπτες

Το λόγο τώρα έχουμε εμείς. (kehaa)

Με μια γρήγορη ματιά στο νομοσχέδιο, τα άρθρα που μας αφορούν:

Σχέδιο Νόμου

«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Μέτρα για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και

εισοδηματική πολιτική έτους 2010Άρθρο 1

Μείωση αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

.

.5. Οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές

γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από

οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης

εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία

προβλεπόμενα των εργαζομένων χωρίς εξαίρεση, σε Νομικά Πρόσωπα

Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά

από τον κρατικό προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την

έννοια των παραγράφων 1, 2 ή και 3 του άρθρου 1 του ν.3429/2005 (Α΄314),

μειώνονται κατά ποσοστό επτά τοις εκατό (7%). Τα επιδόματα των

Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%),

αντίστοιχα. Από την μείωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής

εξαιρούνται τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση ή

την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τα συνδεόμενα με το ανθυγιεινό ή

επικίνδυνο της εργασίας τους και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους.

.

.

.

9. Τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση που προβλέπεται στο άρθρο αυτό

και αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2010 μέχρι την εφαρμογή του

νόμου αυτού παρακρατούνται από τη μισθοδοσία των επόμενων της ψήφισης

του νόμου αυτού μηνών ως εξής:

(α) για ποσά μέχρι εκατόν πενήντα ευρώ (€150) εφάπαξ,

(β) για ποσά μέχρι τριακόσια ευρώ (€300) σε δύο μηνιαίες δόσεις,

(γ) για ποσά μέχρι εξακόσια ευρώ (€600) σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις,

(δ) για ποσά μέχρι χίλια ευρώ (€1.000) σε έξι μηνιαίες δόσεις και

(ε) για ποσά άνω των χιλίων ευρώ (€1.000) σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Άρθρο 2

Ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών

.

.

.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργείται κάθε γενική ή

ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρος συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής

απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας,

που καθορίζει αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που

υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.

Αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που υπερβαίνουν το ανώτατο

όριο των διατάξεων του άρθρου αυτού αναπροσαρμόζονται αυτοδίκαια στο

αντίστοιχο όριο.

Άρθρο 3

Εισοδηματική πολιτική έτους 2010

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι 31.12.2010 απαγορεύεται η

συνομολόγηση καθώς και η χορήγηση ή η καταβολή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αυξήσεων στις κάθε είδους, φύσεως και

ονομασίας αποδοχές των λειτουργών, υπαλλήλων και εργαζομένων κατά την

ίδια χρονική περίοδο και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο εν

γένει, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ καθώς και τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή

επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και στις δημόσιες

επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1 παρ. 5 και 2

παρ. 2, πέραν των συνολικών αποδοχών που καταβάλλονται κατά τη

δημοσίευση του παρόντος, όπως οι αποδοχές αυτές αναπροσαρμόζονται με

την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2.2. Η απαγόρευση αυτή: (α) καλύπτει κάθε συνομολόγηση αυξήσεων που γίνεται

με γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης

εργασίας, διαιτητικής απόφασης, υπουργικής απόφασης ή οποιουδήποτε

είδους διοικητικής πράξης κανονιστικού χαρακτήρα, ή με ατομική σύμβαση

εργασίας ή συμφωνία, (β) ισχύει για όλους τους εργαζόμενους χωρίς

εξαίρεση, στους φορείς της προηγούμενης παραγράφου, που συνδέονται είτε

με σχέση δημοσίου δικαίου είτε με σύμβαση ή σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου, (γ) καλύπτει κάθε είδους αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων,

δηλαδή τους μισθούς, τα ημερομίσθια, τα ωρομίσθια, τα επιδόματα, τα

βοηθήματα ή τις οποιεσδήποτε άλλες παροχές προς αυτούς (μπόνους κλπ.),

κατά οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή ή ονομασία

επιχειρείται, είτε με αύξηση υφιστάμενων είτε με θέσπιση ή συνομολόγηση

νέων τέτοιων αποδοχών ή παροχών.3. Από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων εξαιρούνται μόνο οι ήδη

προβλεπόμενες από νόμο, κανονιστική πράξη, συλλογική σύμβαση εργασίας,

διαιτητική απόφαση, καταστατικό ή κανονισμό εργασίας, αυξήσεις αποδοχών

που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση ή τη μισθολογική ή

υπηρεσιακή εξέλιξη των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 4

Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης ΟΑΠ –ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ

Η κατά το έτος 2010 και εφεξής χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων

ΟΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ που προβλέπεται στο άρθρο 34 του ν.2773/1999

(Α΄286) και 26 του ν.2843/2000 (Α΄197) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το

προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό του έτους 2010 ποσό, μειωμένο κατά

ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Τα διοικητικά συμβούλια των παραπάνω ασφαλιστικών ταμείων υποχρεούνται

μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να προβούν

με απόφασή τους που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας

και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών, σε αναπροσαρμογή των

παροχών, ώστε να προκύπτει ισοσκελισμένος προϋπολογισμός.

Αν τα Δ.Σ. δεν προβούν στην πιο πάνω ενέργεια, αναπροσαρμόζονται οι

ασφαλιστικές παροχές των ταμείων αυτών με κοινή απόφαση των

Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών.

.

.

.

Άρθρο 6

Μείωση ορίων υπερωριακής απασχόλησης

1. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.3205/2003,

αντικαθίσταται ως εξής :

« Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας

δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ώρες μηνιαίως ανά

υπάλληλο».

.

.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Περιορισμός προσλήψεωνΆρθρο 10

Αναστολή προσλήψεων για το έτος 2010

1. Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 δεν χορηγούνται εγκρίσεις της Τριμελούς

Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280) όπως ισχύει,

για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ή προσλήψεων προσωπικού με

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς του άρθρου

1 παρ. 1 του ν.3812/2009 (Α΄ 234). Για το ίδιο έτος αναστέλλονται οι

προσλήψεις και διορισμοί του ανωτέρω προσωπικού των φορέων αυτών.

Εξαιρούνται οι τομείς: α) υγείας, προκειμένου για ιατρικό και νοσηλευτικό

προσωπικό, β) παιδείας, προκειμένου για εκπαιδευτικό προσωπικό, γ)

ασφάλειας, προκειμένου για ένστολο προσωπικό, καθώς και δ) ο

υποχρεωτικός διορισμός των αποφοίτων της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και

της Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ομοίως εξαιρείται το προσωπικό που

προβλέπεται στις περιπτ. β) έως και κ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ

33/2006.2. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και

των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι

την 31.12.2009, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με έναρξη το β΄

εξάμηνο του έτους 2010 για όσους εξαιρούνται από την αναστολή της

προηγούμενης παραγράφου και ο διορισμός όλων όσων περιλαμβάνονται

στους οριστικούς πίνακες ολοκληρώνεται μέχρι την 31.12.2012.

.

.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α. και ειδικών φόρων κατανάλωσης –

ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείαςΆρθρο 12

Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α.

Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α΄248),

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε είκοσι ένα

τοις εκατό (21%) στη φορολογητέα αξία.

Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο

Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δέκα

τοις εκατό (10%)».

Άρθρο 13

Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού

1. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του ν.

2960/2001 (Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως

ακολούθως:

«Στην τιμή αυτή ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

(Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε ποσοστό 65% με ελάχιστο ποσό είσπραξης τα 78

ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα.»

.Αρθρο 14

Ειδικός φόρος κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 81 του Ν. 2960/2001 (Α' 265) όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«2.0 συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε χίλια οκτακόσια ογδόντα τέσσερα (1.884) ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης».

2. Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 81, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«Εφαρμόζεται μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή για την αιθυλική αλ¬κοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε εννιακόσια σαράντα δύο (942) ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης».

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου

87, του Ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε ένα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (1,96) ανά βαθμό ΡΙΑΤΟ κα¬τά όγκο και εκατόλιτρο μπίρας».

4. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του Ν. 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίστανται ως εξής: «Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορί¬ζεται σε ενενήντα οκτώ λεπτά (0,98) ευρώ ανά βαθμό ΡΙΑΤΟ κατά όγκο και εκατόλιτρο μπίρας».

5. Το άρθρο 89 του Ν. 2960/2001 όπως τρο-ποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίστανται ως εξής:

«Αρθρο 89 Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμενου άρθρου ορίζεται σε εβδομήντα οκτώ (78) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, με εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του σημείου Β του παραρτήματος III του κανονισμού (Ε.Κ.) της Επιτροπής 606/2009 (ΕΕ1193/24.7.2009) για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε τριάντα εννέα (39) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού ποοϊόντος.

Αρθρο 20

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 1 αρχίζει από 1.1.2010.

2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2,5 και 6 αρχίζει από 1.3.2010.

3. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 12 έως και 17 αρχίζει από 4.3.2010 με εξαίρεση την περίπτωση κα) του πίνακα της παρ.1 του άρθρου 15, η ισχύς του οποίου αρχίζει από 2.5.2010.

4. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."Όλο το νομοσχέδιο βρίσκεται εδω

(nomosxedio2010.doc 131,1 KB)


Downloads

Καταστατικό Σωματείου
(katastatiko_SEETH_07.pdf 191,3 KB)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Ε.Ε.Θ. 28/03/2012
(Apotelesmata 2012.doc 55,3 KB)

Αίτηση Εγγραφής
(nea aitisi 2022.doc 32,8 KB)


Links

Γενικά

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
(http://www.n-t.gr/...)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
(http://www.potha.g...)

info@seeth.net