Είσοδος μέλους

Username:

Password:


Νέος Χρήστης | Υπενθύμιση


Επιλογές

Τελευταίες καταχωρήσεις

Ανακοινώσεις

Απόψεις

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας

Διάφορα/Αναδημοσιεύσεις

Ενέργειες

Chill out

Δελτία Τύπου

Εικόνες από τη δράση

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας


Διοικητικό Συμβούλιο

Downloads

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία


Αναζήτηση

Λέξη/Φράση


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Ανακοινώσεις :: Σχετικά με τις «Μετατάξεις υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ σε Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. βάσει του Ν. 3613/2007».

12/01/2008 23:25
Ορατό σε: Επισκέπτες

Σχετικά με τις «Μετατάξεις υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ σε Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. βάσει του Ν. 3613/2007». (kehaa)Tο Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε εγκύκλιο σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες σχετικά με τις «Μετατάξεις υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ σε Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. βάσει του Ν. 3613/2007».

Στην εγκύκλιο αυτή, αναφέρονται ειδικότερα τα εξής:

Στο ΦΕΚ 263 /τεύχος Α/23-11-07 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». Στο άρθρο 6 του νόμου αυτού προβλέπεται η συμμετοχή υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και υπαλλήλων ΔΕΚΟ στη διαδικασία για την κάλυψη κενών θέσεων μονίμου προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. με μετάταξη ύστερα από ανακοίνωση (προκήρυξη) σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 71 του Ν. 3528/07 (Υπαλληλικός Κώδικας).

Α. Έκταση Εφαρμογής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία των μετατάξεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 παρ 1. του Υπαλληλικού Κώδικα έχουν όλοι οι τακτικοί υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου. Οι υπάλληλοι αυτοί προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετο- χής στη διαδικασία των μετατάξεων αυτών δεν θα πρέπει να έχουν οιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

2.Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές επι χειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1892/1990, είναι εκτός Δημοσίου Τομέα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρο 6 του Ν.3613/2007.

Β. Απαιτούμενες προϋποθέσεις:

1. Οι υπάλληλοι που σύμφωνα με τα ανωτέρω υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον διετή υπηρεσία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Στην αίτηση είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται η ειδικότητα και η εκπαιδευτική βαθμίδα του ενδιαφερόμενου και να επισυνάπτονται τα τυπικά προσόντα αυτού . Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κατέχει τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας μπορεί να συμμετάσχει στην διαδικασία για τη πλήρωση θέσης με μετάταξη σε θέση κλάδου ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας , με την προϋπόθεση να μην υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα από τον προηγούμενο διορισμό.

2. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από τις οικείες υπηρεσίες τους με την οποία να βεβαιώνεται ότι η εταιρεία στην οποία απασχολούνται δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου.

3. Η αίτηση του υπαλλήλου μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί στον φορέα ο οποίος εξέδωσε πρόσκληση για πλήρωση θέσεων με μετάταξη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 71 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Γ. Διαδικασία μετατάξεων

1. Οι μετατάξεις γίνονται με κοινή απόφαση των οικείων υπουργών ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα υποδοχής μόνο.

2. Οι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού και η κατάταξη στους βαθμούς του Υπαλληλικού Κώδικα γίνεται με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε στο φορέα από τον οποίο μετατάσσονται αφαιρουμένου του χρόνου ο οποίος δεν υπολογίζεται για προαγωγή, όπως ορίζεται στο άρθρο 89 του Υπαλληλικού Κώδικα .

3. Ο χρόνος υπηρεσίας των μετατασσομένων λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσονται. Συνεπώς και η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια θα γίνει από την νέα υπηρεσία με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αποδο χές του φορέα από τον οποίο προέρχονται. Δηλαδή, στην περίπτωση κατά την οποία οι αποδο χές της θέσης τους στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται είναι ανώτερες από τις τακτικές αποδοχές της νέας τους θέσης δεν διατηρείται ως προσωπική διαφορά.

4. Οι μετατασσόμενοι, υπάγονται στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που διέπει το αντίστοιχο προσωπικό του φορέα στον οποίο μετατάσσονται.

5. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται για πλήρωση με μετάταξη από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Δ. και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών www.gspa.gr (προκήρυξη μετατάξεων).Ο νόμος για τις μετατάξεις κατ' εφαρμογή του υπαλληλικού κώδικα, στα ΝΠΙΔ:Νόμος 3613-07 άρθρο 6

Ο υπαλληλικός κώδικας: Νόμος 3528-07

Η εγκύκλιο που αφορά τις μετατάξεις.

Η σελίδα που δημοσιεύονται οι μετατάξεις

(metataxeis.pdf 202,7 KB)

(N_3528-07.PDF 493,3 KB)

(N_3613-07.PDF 144,7 KB)


Downloads

Καταστατικό Σωματείου
(katastatiko_SEETH_07.pdf 191,3 KB)

Αίτηση Εγγραφής
(nea aitisi 2022.doc 32,8 KB)


Links

Γενικά

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
(http://www.n-t.gr/...)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
(http://www.potha.g...)

info@seeth.net