Είσοδος μέλους

Username:

Password:


Νέος Χρήστης | Υπενθύμιση


Επιλογές

Τελευταίες καταχωρήσεις

Ανακοινώσεις

Απόψεις

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας

Διάφορα/Αναδημοσιεύσεις

Ενέργειες

Chill out

Δελτία Τύπου

Εικόνες από τη δράση

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας


Διοικητικό Συμβούλιο

Downloads

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία


Αναζήτηση

Λέξη/Φράση


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Ενέργειες :: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

10/10/2007 21:15
Ορατό σε: Επισκέπτες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ (kehaa)
Αθήνα 10/10/2007

Προς:

- Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία: «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κων/νου αριθ. 22 – 24 όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Κοιν:

- Επιθεώρηση Εργασίας, Τομέα Αθηνών (οδός Σουρμελή αριθ.2)

- Διεύθυνση Συλλογικών Σχέσεων και Διαφορών του Υπουργείου Απασχόλησης.

Θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κων/νου αριθ. 22 – 24 όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε διά της από 8/3/2006 Αριθ. Πρωτ. 497 Προτάσεώς μας για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και Πρόσκλησης για Διαπραγμάτευση, θέσαμε υπόψη σας τους προτεινόμενους από την πλευρά μας όρους αμοιβής και εργασίας των μελών του σωματείου μας που απασχολούνται σε εσάς και δεν ρυθμίζονταν μέχρι τότε αλλά και μέχρι σήμερα από συλλογική σύμβαση εργασίας και καθορίζονται είτε κατά την ατομική διαπραγμάτευση είτε εθιμικά. Η συνέχιση όμως αυτής της εξωθεσμικής πρακτικής δημιουργεί δυσχέρειες και τριβές.

Είχαμε δε, από τότε θέσει υπόψη σας ότι για τους λόγους αυτούς θεωρούμε αναγκαία –όπως εξάλλου και εσείς- τη σύναψη Σ.Σ.Ε. με τους όρους που ήδη αναλυτικά έχουμε αναφέρει στην ως άνω αναφερόμενη Πρότασή μας.

Σημειώνουμε ότι διαμορφώσαμε διά της ως άνω από 8/3/2006 Αριθ. Πρωτ. 497 Προτάσεώς μας τα κατώτατα όρια των αποδοχών που προτείναμε, παίρνοντας υπόψη τις αποδοχές που ίσχυαν κατά το χρόνο της πρότασής μας, τις αποδοχές σύμφωνα με τις οικείες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις αποδοχές των εργαζόμενων σε Ν.Π.Ι.Δ. Οι ειδικότεροι όροι της ρύθμισης που σας έχουμε ήδη προτείνει δικαιολογούνται γενικά από τις τιμαριθμικές εξελίξεις και από την ανάγκη να υπάρχει κωδικοποίηση και συστηματική καταγραφή των όρων αμοιβής και εργασίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και πάντα με δεδομένο ότι ήδη έχουν παρέλθει 18 μήνες από την κοινοποίηση σε εσάς της ως άνω πρότασής μας και των εν γένει από τότε μέχρι σήμερα τιμαριθμικών αναπροσαρμογών, η πρότασή μας σήμερα διαμορφώνεται με τις παρακάτω αναφερόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες ως εξής:· Στο κεφάλαιο: «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» προτείνεται: να συμπεριληφθούν και ειδικότητες α) Θεατρολόγου, β) Δασκάλου μουσικής.· το κεφάλαιο: «Καθορισμός βασικών μισθών» προτείνεται:

να αυξηθούν κατά 10% τα κατώτερα όρια των βασικών μισθών που σας είχαμε προτείνει διά της από 8/3/2006 Πρότασής μας και για τους Θεατρολόγους, Δασκάλους μουσικής το ποσό των 1103 ευρώ.

· Στο κεφάλαιο «Άδειες» προτείνεται να συμπεριληφθούν και α) η άδεια

παρακολούθησης επίδοσης τέκνων καθώς και β) γονική άδεια και ειδικότερα οι παρακάτω παράγραφοι:

«Άδεια Παρακολούθησης Επίδοσης Τέκνων

Οι εργαζόμενοι που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, μπορεί να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη ημέρα από την εργασία τους για να επισκεφτούν το σχολείο των παιδιών τους. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και φτάνει συνολικά μέχρι 5 ημέρες το χρόνο. Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο. Νοείται βέβαια ότι πρέπει να χορηγείται πάντοτε τμηματικά και ποτέ για περισσότερο από 1 εργάσιμη μέρα κάθε φορά. Η συγκεκριμένη άδεια δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που δίνονται στους εργαζόμενους.Γονικές Άδειες

Όλες οι άδειες που προβλέπονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους εργαζόμενους γονείς ισχύουν εξίσου για τους άντρες και τις γυναίκες εργαζόμενους καθώς και για τους χήρους/χήρες και τους άγαμους γονείς περιλαμβανομένων των διαζευγμένων γονέων εφόσον έχουν την επιμέλεια των παιδιών».· Στο κεφάλαιο «Παροχές» προτείνεται να συμπεριληφθεί και η δαπάνη φύλαξης

παιδιών και ειδικότερα η παρακάτω παράγραφος:

«Δαπάνη φύλαξης παιδιών

Στους εργαζόμενους γονείς που έχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας και μέχρι αυτά να ενταχθούν στην πρώτη δημοτικού, χορηγείται από την 1/1/2007 ποσό 300 ευρώ μηνιαίως για τη δαπάνη βρεφονηπιακού σταθμού ή για τη φύλαξη του παιδιού στο σπίτι από βρεφοκόμο-τροφό, με την προσκόμιση σχετικού τιμολογίου ή επίσημης απόδειξης παροχής υπηρεσιών θεωρημένης από την εφορία επ’ ονόματι του Εθνικού Θεάτρου. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι στο Εθνικό Θέατρο η δαπάνη φύλαξης παιδιού καταβάλλεται μια φορά στον ένα εκ των δύο κατόπιν υποβολής των σχετικών ως άνω δικαιολογητικών.»· Στο κεφάλαιο «Όροι Εργασίας» προτείνεται η παράγραφος με αριθ. 9 να

τροποποιηθεί ως εξής:

« Ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας αργίας των εργαζομένων στις σκηνές του Θεάτρου, είναι η Δευτέρα, η οποία ως τέτοια είναι αμετάθετη ανεξαρτήτως του τόπου παροχής της εργασίας (εσωτερικό ή εξωτερικό) εκτός αν πρόκειται για την εκτέλεση περιοδειών ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που να αφορούν στη λειτουργία και στην ασφάλεια του Θεάτρου, οπότε είναι δυνατή η απασχόληση των τεχνικών και του βοηθητικού προσωπικού σκηνής που υπάγονται στην παρούσα κατά τη Δευτέρα υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση αυτή θα έχει προηγηθεί διαβούλευση και σχετική συμφωνία του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου που συμβάλλεται στην παρούσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση όσοι από τους υπαγόμενους στην παρούσα, εργασθούν κατά τη Δευτέρα θα αμειφθούν με το 1/25ο του συνολικού καταβαλλόμενου μισθού τους προσαυξημένο κατά 75%, δικαιούμενοι ταυτόχρονα να λάβουν την υποχρεωτική εβδομαδιαία αργία μία άλλη ημέρα της αυτής εβδομάδας.»Σύμφωνα με τα παραπάνω και με την επιφύλαξη του δικαιώματός μας να προσφύγουμε σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια:Α. Σας καλούμε σε συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας που τους όρους της αναφέρουμε στην από 8/3/2006 Πρότασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και εμπλουτίστηκε διά της παρούσης,

Β. Ορίζουμε εκπροσώπους μας για τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή της ΣΣΕ τους:

1. Κώστα Κεχαγιόγλου, Πρόεδρος του Δ.Σ.

2. Γεράσιμο Σπετσιέρη, Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

3. Κυριάκο Ελευθεριάδη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

4. Ηρώ Κολιακουδάκη, Αν. Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

5. Μαρία Τσιώτη, Ταμία του Δ.Σ.

6. Θεοφάνη Κουλούρη, Μέλος του Δ.Σ.

7. Αριστείδη Εχαρχάκο, Μέλος του Δ.Σ.Στις συναντήσεις μας θα παρίσταται και η νομική μας σύμβουλος, εφόσον το θεωρήσουμε χρήσιμο, προφανώς δε το ίδιο ισχύει και για σας, καθώς επίσης και εκπρόσωπος της δευτεροβάθμιας οργάνωσης στην οποία το Σωματείο μας είναι μέλος.Αθήνα, 10/10/2007

Για το Δ.Σ. του ΣΕΕΘΟ ΠρόεδροςΚεχαγιόγλου Κώστας

Η Αν. Γενικός ΓραμματέαςΚολιακουδάκη Ηρώ
10/10/2007 21:25
Ορατό σε: Επισκέπτες

8/3/2006 Αριθ. Πρωτ. 497 Προτάσεώς μας για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και Πρόσκλησης για Διαπραγμάτευση (kehaa)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κων/νου αριθ. 22 – 24 όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Προς

Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία: «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κων/νου αριθ. 22 – 24 όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Κοινοποιείται προς:
1. Την Επιθεώρηση Εργασίας, Τομέα Αθηνών (οδός Σουρμελή αριθ.2)
2. Στη Διεύθυνση Συλλογικών Σχέσεων και Διαφορών του Υπουργείου Απασχόλησης

****************************************

Οι όροι αμοιβής και εργασίας των μελών του σωματείου μας που απασχολούνται σε εσάς δεν ρυθμίζονται μέχρι σήμερα από συλλογική σύμβαση εργασίας αλλά καθορίζονται είτε κατά την ατομική διαπραγμάτευση είτε εθιμικά. Η συνέχιση όμως αυτής της εξωθεσμικής πρακτικής δημιουργεί δυσχέρειες και τριβές.
Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε αναγκαία τη σύναψη Σ.Σ.Ε. με τους όρους που αναφέρουμε παρακάτω.
Πιστεύουμε ότι η σύναψη ενιαίας ΣΣΕ επιβάλλεται για πολλούς λόγους, στους οποίους περιλαμβάνονται η θέσπιση σταθερών ελάχιστων ορίων αποδοχών, αλλά και των όρων εργασίας.
Σημειώνουμε επίσης ότι διαμορφώσαμε τα κατώτατα όρια των αποδοχών που προτείνουμε παίρνοντας υπόψη τις αποδοχές που ισχύουν μέχρι σήμερα, τις αποδοχές σύμφωνα με τις οικείες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις αποδοχές των εργαζόμενων σε Ν.Π.Ι.Δ. Οι ειδικότεροι όροι της ρύθμισης που προτείνουμε δικαιολογούνται γενικά από τις τιμαριθμικές εξελίξεις και από την ανάγκη να υπάρχει κωδικοποίηση και συστηματική καταγραφή των όρων αμοιβής και εργασίας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και με την επιφύλαξη του δικαιώματός μας να προσφύγουμε σε οποιαδήποτε νόμιμη μορφή εργατικού αγώνα:
Α. Σας καλούμε σε διαπραγμάτευση για τη σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας που τους όρους της αναφέρουμε παρακάτω, καθώς επίσης και για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Θεάτρου, για την κατάρτιση του οποίου επιφυλασσόμαστε να θέσουμε υπόψη σας τις θέσεις μας κατά τις διαπραγματεύσεις. Τόπος των διαπραγματεύσεων θα είναι η Αθήνα, προτείνουμε δε πρώτη συνάντηση στις 20 του μηνός Μαρτίου του έτους 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στα γραφεία του Εθνικού Θεάτρου (Αγίου Κωνσταντίνου αριθ. 22 – 24), εκτός αν μεταξύ μας συμφωνηθεί άλλος τόπος και χρόνος, μέσα πάντως στην επόμενη εβδομάδα ώστε η ουσιαστική έναρξη των διαπραγματεύσεων να γίνει το βραδύτερο ως την 31/3/2006.
Β. Ορίζουμε εκπροσώπους μας για τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή της ΣΣΕ τους:
1. Κώστα Κεχαγιόγλου, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Θεοφάνη Κουλούρη, Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.
3. Αχιλλέα Μαρούλη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
4. Γεράσιμο Σπετσιέρη, Μέλος του Δ.Σ.
με αναπληρωτές:
1. Θανάση Στεργιόπουλο, Ταμία του Δ.Σ.
2. Γιάννη Βούλγαρη, μέλος του Δ.Σ.

Στις συναντήσεις μας θα παρίσταται και η νομική μας σύμβουλος, εφόσον το θεωρήσουμε χρήσιμο, προφανώς δε το ίδιο ισχύει και για σας, καθώς επίσης και εκπρόσωπος της δευτεροβάθμιας οργάνωσης στην οποία το Σωματείο μας είναι μέλος.

Γ. Η Σ.Σ.Ε. που σας προτείνουμε έχει ως εξής:


ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. Στην παρούσα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπάγεται το προσωπικό
που απασχολείται στο Εθνικό Θέατρο, με την ειδικότητα του:
λογιστή, βοηθού λογιστή, ταμία εισιτηρίων, διαχειριστής υλικού, αποθηκάριου, βιβλιοθηκονόμου, υπάλληλος μηχανογράφησης, υπαλλήλου γραφείου, υπαλλήλου γραφείου προμηθειών, τηλεφωνητή, φύλακα, ελεγκτή εισιτήριων, ταξιθέτριας, καθαρίστριας, σιδηροκατασκευαστή, υδραυλικού, ηλεκτρολόγου θεάτρου (υπεύθυνου), βοηθού ηλεκτρολόγου, ηχολήπτη, μηχανικού σκηνής, φροντιστή – κατασκευαστή, ενδύτρια βεστιαρίου, περουκιέρη - μακιγιέρ, μηχανοξυλουργού, βοηθού ξυλουργού, ζωγράφου σκηνικών – γλύπτη, μοδίστρας, οδηγού, εργάτη σκηνής γενικών καθηκόντων, συντηρητή ηλεκτρολόγου, κλητήρα, συντηρητή κτιρίου .

Λογιστής είναι:
Α) Αυτός που κατευθύνει και παρακολουθεί την εφαρμογή του όλου λογιστικού συστήματος του ΕΘ.
Β) Αυτός που τηρεί και ενημερώνει τα προβλεπόμενα από τον Εμπορικό Νόμο και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ,λογιστικά βιβλία και άν αυτά τηρούνται σε κινητά φύλλα στο ΕΘ. Τέτοια βιβλία θεωρούνται αυτά που παριστάνουν από μέρα σε μέρα τις λαμβάνουσα χώρα οικονομικές πράξεις εν γένει στο ΕΘ., έστω και κατά κατηγορίες βιβλίων (ταμειακών, δηλ. ημερολόγιο Ταμείου, μη ταμειακών δηλ. ημερολόγιο διαφόρων πράξεων κλπ., ως και αυτά που καταχωρούνται τα αναγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία και οι ισολογισμοί.) Η τήρηση δε και η ενημέρωση των λογιστικών αυτών βιβλίων, δεν αποτελεί η απλή κατ΄ αντιγραφή καταχώρηση των εγγράφων ,αλλά η ανάλυση της οικονομικής πράξης και η λογιστική διατύπωση αυτής και η καταχώρηση της ανάλογης εγγραφής στο ανάλογο ημερολόγιο ή μία από τις ενέργειες αυτές όπου υπάρχει κατανομή εργασίας.
Γ) Λογιστές θεωρούνται και οι :
1. οι κοστολόγοι
2. οι πτυχιούχοι των σχολών ΑΣΟΕΕ ,ΑΒΣΠ, ΠΑΣΠΕ ΠΟΕ και ΟΠΕ ,ή άλλων ισοτίμων οικονομικών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν υπηρετήσει συνολικά σαν βοηθοί λογιστές επί πενταετία προ ή μετά την κτήση του πτυχίου ή τριετία μετά την λήψη αυτού
3. οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστών των Ανωτέρων Σχολών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕΕ – ΤΕΙ που έχουν υπηρετήσει συνολικά επί εξαετία σαν βοηθοί λογιστές πριν ή μετά την κτήση του πτυχίου ή επί πενταετία μετά την λήψη του πτυχίου ή κάτοχοι άδειας Λογιστή-Φοροτεχνικού.
4. Οι κάτοχοι πτυχίων Λογιστή της ειδικής εξεταστικής επιτροπής του ΝΔ 1097/42 & 2628/53 που έχουν υπηρετήσει συνολικά σαν βοηθοί λογιστές επί δεκαετία μετά την αποφοίτηση τους.
5. Οι απόφοιτοι τών 6ταξίων Γυμνασίων ή Λυκείων μέσων Εμπορικών Σχολών, οικονομικού κλάδου των Τεχνικών Λυκείων που έχουν υπηρετήσει επί 15ετία μετά την αποφοίτηση τους σαν βοηθοί λογιστές.
6. Οι πτυχιούχοι ανεγνωρισμένων σχολών ΙΕΚ τμήματος λογιστικής που έχουν υπηρετήσει συνολικά σαν βοηθοί λογιστές επί 15ετία.
7. Οι βοηθοί Λογιστές με 17 έτη προϋπηρεσία συμπληρωμένη θεωρούνται λογιστές και εντάσσονται στα αντίστοιχα κλιμάκια των Λογιστών.

Σαν βοηθοί Λογιστών θεωρούνται οι απασχολούμενοι με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες των υπευθύνων Λογιστών στα λογιστήρια (συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας σε τμήμα ή χώρο ο οποίος έχει οργανική σχέση με το λογιστήριο) για την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων ,όπως και οι απασχολούμενοι με την σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που έχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση των οικονομικών πράξεων στενά συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία, στα οποία καταχωρούνται κατά πλήρη αντιγραφή ή περιληπτικά ,ασχέτως του χρησιμοποιούμενου μέσου χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, με τις οδηγίες του υπεύθυνου λογιστή, είτε τηρούντες διάφορα στοιχεία που χρησιμεύουν στο λογιστήριο (τιμολόγια, διπλότυπα εισπράξεως, εξωλογιστικό ημερολόγιο, ημερήσιες καταστάσεις συναλλακτικών πράξεων κλπ ) είτε απασχολούμενοι με την ενημέρωση καρτελών περί των εισαγομένων και εξαγομένων ειδών. Επίσης ο υπάλληλος που ασχολείται με την τήρηση μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς, ημερομίσθια και αποζημιώσεις, ΑΠΔ και καταστάσεις αποδόσεως ΦΜΥ, προϋπολογιστικές και απολογιστικές κοστολογήσεις δαπανών προσωπικού.

Ταμίας Εισιτηρίων είναι ο υπάλληλος που κάνει τις κρατήσεις θέσεων – τις πωλήσεις εισιτηρίων για όλες της σκηνές του Εθνικού Θεάτρου. Εισπράττει τα έσοδα του ταμείου και μεριμνεί για την παράδοση τους στο κεντρικό ταμείο του Θεάτρου.

Διαχειριστής υλικού είναι ο εργαζόμενος που ασκεί εποπτεία και επιμέλεια, παρέχει γνωμοδοτικής και συμβουλευτικής φύσεως προτάσεις επί θεμάτων φύλαξης και διαχείρισης υλικού. Ο διαχειριστής κωδικοποιεί όλα τα εισερχόμενα υλικά στις αποθήκες του Εθνικού Θεάτρου.

Αποθηκάριος είναι ο εργαζόμενος που διενεργεί την ποσοτική παραλαβή και παράδοση υλικών, ανανέωση αποθέματος αποθήκης, σταδιακές απογραφές, απογραφές υλικών και τακτοποίηση υλικών

Βιβλιοθηκονόμος είναι γενικά ο υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία μιας βιβλιοθήκης ή ενός αρχείου.
Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες ενός βιβλιοθηκονόμου είναι: - καταλογογράφηση, ταξινόμηση, θεματική ευρετηρίαση μιας συλλογής και αυτοματοποίησή της μέσω ειδικών βιβλιοθηκονομικών προγραμμάτων, με τη χρήση Η/Υ.
-ταξιθέτηση του υλικού στα ράφια
-αρχειοθέτηση πάσης φύσεως υλικού πέραν των βιβλίων
-αναζήτηση και ανάκτηση του υλικού μιας συλλογής
-εξυπηρέτηση - δανεισμός υλικού στο εξωτερικό κοινό - αναγνώστες της
βιβλιοθήκης και στα διάφορα τμήματα της υπηρεσίας στην οποία ανήκει η
βιβλιοθήκη
- κάλυψη ποικίλων πληροφοριακών αναγκών των εξωτερικών χρηστών και των τμημάτων της συγκεκριμένης υπηρεσίας, πάνω δε θέματα που σχετίζονται με το γνωστικό πεδίο της εκάστοτε βιβλιοθήκης.

Υπάλληλος μηχανογράφησης είναι ο εργαζόμενος που φροντίζει για:
1. την καλή λειτουργία των μηχανογραφικών προγραμμάτων και εγκαταστάσεων του Εθνικού Θεάτρου
2. την αποκατάσταση των πιθανών βλαβών που προκύπτουν στα συστήματα
3. την υποστήριξη των υπολοίπων χρηστών Η/Υ του θεάτρου στα σχετικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν.

Υπάλληλος γραφείου είναι ο εργαζόμενος που ασχολείται με τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών που αφορούν την υπηρεσία του καλλιτεχνικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Εθνικού Θεάτρου (προσλήψεις, συμβάσεις, λήξεις συμβάσεων, αποζημιώσεις, άδειες, ασθένειες, αρχείο, τήρηση πρωτοκόλου κ.α.)

Υπάλληλοι του τομέα Προμηθειών είναι αρμόδιοι για την:
1. Έρευνα της αγοράς και επιλογή προμηθευτών για τα ζητούμενα προϊόντα και υπηρεσίες που χρειάζεται το Εθνικό Θέατρο.
2. Επικοινωνία με τον προμηθευτή για την τοποθέτηση της παραγγελίας ή ανάθεση έργου, καθώς επίσης και ο τελικός έλεγχος των τιμολογίων αγοράς.
3. Διατήρηση ταμείου μετρητών του τμήματος για την άμεση προμήθεια υλικών.
4. Διατήρηση αρχείου κινήσεων του τμήματος

Τηλεφωνητής είναι ο εργαζόμενος που χειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο και μεριμνά για την μεταβίβαση κλήσεων από και προς τα γραφεία και τις υπηρεσίες του Εθνικού Θεάτρου

Φύλακας είναι υπεύθυνος για την φύλαξη κτηρίων και εγκαταστάσεων του Εθ. Θεάτρου στις εισόδους προσωπικού και πάρκινγκ.

Ελεγκτής Εισιτηρίων είναι ο υπάλληλος που ελέγχει τα εισιτήρια των θεατών κατά την είσοδό τους. Είναι υπεύθυνος για την οικονομική επιμέλεια των πωληθέντων προγραμμάτων καθώς και για την προμήθεια τους. Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του θεάτρου σε ότι αφορά τους θεατές, ταξιθεσία.

Ταξιθέτρια είναι ο υπάλληλος που τοποθετεί τους θεατές ανάλογα με το εισιτήριο τους στης θέσης τους.

Καθαρίστρια είναι η υπάλληλος που φροντίζει και καθαρίζει τη σκηνή και γενικότερα όλους τους χώρους του θεάτρου που κινούνται οι θεατές και οι ηθοποιοί. Φροντίζει για την καλή εικόνα καθαριότητας του Θεάτρου.

Σιδηροκατασκευαστής είναι ο τεχνικός που με βάση τα σχέδια του εκάστοτε σκηνογράφου είναι υπεύθυνος για την κατασκευή μεταλλικών σκηνικών και επίπλων για τις ανάγκες των έργων

Υδραυλικός είναι αυτός που ασχολείται με τη συντήρηση, επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων, καλοριφέρ, κλιματιστικών (ψύξη-θέρμανση) και την παραμονή του στο χώρο για τις ανάγκες των παραστάσεων και των προβών.

Ηλεκτρολόγος θεάτρου είναι ο τεχνικός, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με τα προβλεπόμενα από το Νόμο προσόντα και ειδική άδεια ηλεκτρολόγου θεάτρου και απασχολείται με την τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των φωτιστικών σωμάτων που αφορούν το θεατρικό φωτισμό και την επίβλεψη, τον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή αυτών και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των φωτισμών της παράστασης.

Βοηθός ηλεκτρολόγος θεάτρου είναι ο τεχνικός ο οποίος εργάζεται κάτω από την εποπτεία και τις οδηγίες του υπεύθυνου Ηλεκτρολόγου και τον βοηθά στην εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εργασιών. Απαραίτητο τυπικό προσόν του Βοηθού ηλεκτρολόγου είναι η κατοχή άδειας βοηθού ηλεκτροτεχνίτη.

Ηχολήπτης, είναι ηλεκτρονικός – τεχνικός ήχου που ασχολείται με εργασίες μικρομεγαφωνικών εγκαταστάσεων στο θέατρο, αποκατάστασης μικρών βλαβών, συντήρησης μηχανημάτων Ήχου και είναι υπεύθυνος για την αναπαραγωγή, ενίοτε και επεξεργασία του ήχου των παραστάσεων.

Μηχανικός σκηνής είναι ο τεχνικός που σε συνεργασία με τον εκάστοτε σκηνογράφο είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση των σκηνικών της παράστασης και έχει την ευθύνη και την επίβλεψη για την ομαλή λειτουργία της σκηνής κατά τη διάρκεια των προβών και των παραστάσεων (αλλαγές – συντήρηση – επισκευή σκηνικών, λειτουργία αυλαίας – βαγονιών – σταγκονιών – μπούκας).

Φροντιστής - κατασκευαστής είναι ο τεχνικός που επιμελείται την έγκαιρη εξεύρεση και προμήθεια όλων των υλικών και αντικειμένων του φροντιστηρίου σε συνεργασία με τον σκηνογράφο, την κατασκευή ειδών φροντιστηρίου, την παραλαβή, απόδοση ή επιστροφή των υλικών που χρησιμοποιούνται στις παραστάσεις, καθώς και για τη συντήρηση και αποθήκευσή τους. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη σκηνική λειτουργία των φροντιστηριακών ειδών κατά τη διάρκεια των παραστάσεων. Ανάλογα με την εργασία που έχει να κάνει εργάζεται είτε στη σκηνή είτε στο εργαστήριό του.

Ενδύτρια Βεστιαρίου είναι η τεχνικός, η οποία βοηθάει τους ηθοποιούς να ντυθούν πριν και κατά τη διάρκεια της παράστασης (αλλαγές). Φροντίζει επίσης για την καλή κατάσταση των ρούχων της παράστασης. Είναι ακόμη υπεύθυνη για την τακτοποίηση των ρούχων κατά τις περιοδείες και για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση και κατά τη διάρκεια της περιοδείας. Σε συνεργασία με τον εκάστοτε ενδυματολόγο την ευθύνη αξιοποίησης των προσφερομένων ρούχων από το βεστιάριο για τις ανάγκες των νέων έργων. Μεριμνά για τη χρησιμοποίηση αυτών στις κατάλληλες σκηνές των παραστάσεων σε συνεργασία με τον ενδυματολόγο του έργου. Έχει τέλος την ευθύνη της αποθήκευσης των ρούχων και της ταξινόμησης τους στην αποθήκη του βεστιαρίου.

Περουκιέρη- Μακιγιέρ είναι ο τεχνικός που είναι υπεύθυνος για τις κομμώσεις των ηθοποιών καθώς και για περούκες, μουστάκια, γένια κατά τη διάρκεια των παραστάσεων αλλά και για την αποθήκευση και συντήρηση αυτών. Στην ειδικότητα αυτή ανήκει και ο κατασκευαστής περουκών καθώς και ο μακιγιέρ.

Μηχανοξυλουργός είναι ο τεχνικός που με βάση τα σχέδια του εκάστοτε σκηνογράφου είναι υπεύθυνος για την κατασκευή σκηνικών και επίπλων για τις ανάγκες των έργων. Είναι επίσης υπεύθυνος για την κατασκευή σκηνικών που μεταφέρονται στην αποθήκη των εργαστηρίων σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του θεάτρου. Χειρίζεται μηχανήματα για την επεξεργασία ξύλου.

Βοηθός ξυλουργού είναι ο εργαζόμενος που δουλεύει κάτω από τις οδηγίες του μηχανοξυλουργού.

Ζωγράφος σκηνικών – γλύπτης είναι ο τεχνικός που σε συνεργασία με το σκηνογράφο και με βάση τα δικά του σχέδια εκτελεί ζωγραφική, γλυπτική και χρωματισμούς με υλικά όπως πολυεστέρα, πολυουρεθάνη, φελιζόλ, διαλύτες κ.α. σε τμήματα του σκηνικού. Επίσης συντηρεί και αποθηκεύει τα υλικά του.

Μοδίστρα είναι η τεχνικός που σε συνεργασία με τον ενδυματολόγο και τα σχέδια που παίρνει από αυτόν κατασκευάζει τα κουστούμια της παράστασης, μεταποιεί ή διορθώνει τα κουστούμια του βεστιαρίου.

Οδηγός είναι ο τεχνικός που είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία των αυτοκινήτων του θεάτρου καθώς και για τη συντήρησή τους. Προϋπόθεση για τη θέση αυτή είναι να κατέχει κάποιος επαγγελματικό δίπλωμα τουλάχιστον Δ΄ κατηγορίας.

Εργάτης σκηνής γενικών καθηκόντων είναι ο εργάτης που έχει δικαίωμα να εργάζεται και μέσα στη σκηνή κάτω από την εποπτεία και τις οδηγίες του υπεύθυνου μηχανικού σκηνής ή φροντιστή, βοηθώντας τους στο στήσιμο και στην εκτέλεση της παράστασης.
Εκτελεί κάτω από τις οδηγίες της τεχνικής διεύθυνσης ή του προσώπου που θα ορίσει αυτή τις φορτοεκφορτώσεις – μεταφορές όλων των υλικών του θεάτρου.

Συντηρητής Ηλεκτρολόγος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των Η/Ζ και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου του θεάτρου. Προϋπόθεση για τη θέση αυτή είναι η κατοχή άδειας συντηρητή, ηλεκτρολόγου ή ηλεκτροτεχνίτη κάτω από τις οδηγίες του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου, πτυχιούχου Πολυτεχνείου.

Κλητήρας είναι ο εργαζόμενος που κάνει την εσωτερική και εξωτερική διακίνηση εγγράφων σε υπηρεσίες και συνεργάτες του Εθνικού Θεάτρου.

Συντηρητής κτιρίου είναι ο εργαζόμενος που κάνει μικροεπισκευές και συντηρήσεις υλικής και κτιριακής υποδομής του Εθνικού Θεάτρου (πόρτες, παράθυρα, καρέκλες, στοκαρίσματα κλπ)


ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ
1. Τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των δεσμευομένων με την παρούσα μισθωτών καθορίζονται ως εξής:
Για τους Λογιστές το ποσό των 1.064 ευρώ
Για τους Βοηθούς Λογιστή το ποσό των 1.020 ευρώ
Για τους Ταμίες Εισιτηρίων το ποσό των 1.003 ευρώ
Για τους Διαχειριστές υλικών το ποσό των 1.064 ευρώ
Για τους Αποθηκάριους το ποσό των 1.003 ευρώ
Για τους Βιβλιοθηκονόμους το ποσό των 1.003 ευρώ
Για τους Υπαλλήλους Μηχανογράφησης το ποσό των 1.032 ευρώ
Για τους Υπαλλήλους Γραφείου το ποσό των 1.003 ευρώ
Για τους Υπαλλήλους Γραφείου Προμηθειών το ποσό των 1.003 ευρώ
Για τους Τηλεφωνητές το ποσό των 1.003 ευρώ
Για τους Φύλακες το ποσό των 948 ευρώ
Για τους Ελεγκτές Εισιτηρίων το ποσό των 1.003 ευρώ
Για τις Ταξιθέτριες το ποσό των 948 ευρώ
Για τις Καθαρίστριες το ποσό των 948 ευρώ
Για τους Σιδηροκατασκευαστές το ποσό των 1.062 ευρώ
Για τους Υδραυλικούς το ποσό των 1.032 ευρώ
Για τους Ηλεκτρολόγους Θεάτρου το ποσό των 1.032 ευρώ
Για τους Βοηθούς Ηλεκτρολόγους Θεάτρου το ποσό των 1.024 ευρώ
Για τους Ηχολήπτες το ποσό των 1.032 ευρώ
Για τους Μηχανικούς σκηνής το ποσό των 1.032 ευρώ
Για τους Φροντιστές – κατασκευαστές το ποσό των 1.032 ευρώ
Για τις Ενδύτριες βεστιαρίου το ποσό των 998 ευρώ
Για τους Περουκιέρη- Μακιγιερ το ποσό των 1.032 ευρώ
Για τους Μηχανοξυλουργούς το ποσό των 1.062 ευρώ
Για τους Βοηθούς ξυλουργού το ποσό των 1.024 ευρώ
Για τους Ζωγράφους σκηνικών - γλύπτες το ποσό των 1.032 ευρώ
Για τις Μοδίστρες το ποσό των 1.032 ευρώ
Για τους Οδηγούς το ποσό των 1.006 ευρώ
Για τους Εργάτες σκηνής γενικών καθηκόντων το ποσό των 930 ευρώ
Για τους Συντηρητές Ηλεκτρολόγους το ποσό των 1.032 ευρώ
Για τους Κλητήρες το ποσό των 948 ευρώ
Για τους Συντηρητές κτιρίων το ποσό των 966 ευρώ

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε συμφωνία για συμψηφισμό του μισθού με απαιτήσεις από εργασία σε συνεργεία και δοκιμές (όταν πραγματοποιούνται εκτός του καθημερινού ωραρίου και επί πλέον του 7ωρου ημερήσιου και 35ώρου εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας του προσωπικού), από επιδόματα, επιδόματα εορτών (Πάσχα, Χριστουγέννων, Ν. Έτους) και αδείας, από προσαυξήσεις για εργασία κατά τις εξής ημέρες: 1η Ιανουαρίου, Μεγάλη Παρασκευή, Κυριακή του Πάσχα, 25η Μαρτίου, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου και από αποζημιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα.
2. Σε κάθε περίπτωση υπολογισμού του μισθού περιόδου μικρότερης από ένα μήνα,
κάθε ημέρα εργασίας πληρώνεται με το 1/25 του μηνιαίου μισθού.
3. Ο χρόνος εργασίας κατά εβδομάδα των εργαζομένων μειώνεται από 40 σε 35 ώρες, οι
ημέρες εργασίας περιορίζονται σε 5 και οι ώρες συνεχόμενης ημερήσιας εργασίας σε 7
4. Για την εργασία κατά τις Κυριακές και τις κατά το νόμο και την παρούσα ΣΣΕ
εξαιρέσιμες ημέρες, ο μισθός προσαυξάνεται κατά 75% επί του ημερομισθίου του εργαζόμενου και αντίστοιχα κατά 25% για εργασία που παρέχεται κατά τις νυχτερινές ώρες (22.00 – 06.00).

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
1. Στους ανωτέρω υπαλλήλους, χορηγείται πέραν του βασικού μισθού και επίδομα
τριετιών προϋπηρεσίας (ως προϋπηρεσία θεωρείται η συνολική αρχαιότητα του εργαζομένου σε ομότιμα και συναφή καθήκοντα), το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και ειδικότερα: έντεκα (11) τριετίες εκ των οποίων δυο πρώτες τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες εννέα (9) σε ποσοστό 5% εκάστη
2. Στους έγγαμους από τους δεσμευόμενους από την παρούσα εργαζόμενους χορηγείται επίδομα γάμου υπολογιζόμενο σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των αποδοχών τους, όπως αυτό θα προκύψει από το άθροισμα του βασικού τους μισθού και του τυχόν επιδόματος τριετίας, το οποίο ο καθένας δικαιούται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του κατά την προηγούμενη παράγραφο. Το επίδομα αυτό χορηγείται ανεξάρτητα αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται και λαμβάνει το εν λόγω επίδομα, όπως επίσης χορηγείται και σε ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένους ή άγαμους γονείς (δηλαδή γονείς που απέκτησαν ή ανεγνώρισαν το ή τα τέκνα τους εκτός γάμου).
3.επίδομα τέκνων υπολογιζόμενο σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο τους επί του συνόλου των αποδοχών τους, όπως αυτό θα προκύψει από το άθροισμα του βασικού τους μισθού και του τυχόν επιδόματος τριετίας, το οποίο ο καθένας δικαιούται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το επίδομα αυτό χορηγείται ανεξαρτήτως αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται και λαμβάνει το εν λόγω επίδομα, όπως επίσης χορηγείται και σε ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένους ή άγαμους γονείς (δηλαδή γονείς που απέκτησαν ή ανεγνώρισαν το ή τα τέκνα τους εκτός γάμου).
4.επίδομα σπουδών στους κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και για τους απόφοιτους ΙΕΚ, ΤΕΕ τουλάχιστον διετούς φοίτησης, χορηγείται για κάθε έτος σπουδών και μέχρι πέντε συνολικά έτη ποσοστό 5% για κάθε έτος.
5.επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 6% υπολογιζόμενου επί του βασικού μηνιαίου μισθού, εφόσον γίνεται χρήση αυτής έστω και περιστασιακά κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση οικείου τίτλου σπουδών.
6.Στους υπεύθυνους τεχνικούς, δηλαδή στις ειδικότητες των Ηλεκτρολόγου θεάτρου, Ηλεκτρολόγων συντηρητών, Μηχανικών σκηνής και Οδηγών, χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας κατά την διάρκεια των προβών, της παράστασης ή της περιοδείας υπολογιζόμενο σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των αποδοχών τους, όπως αυτό θα προκύψει από το άθροισμα του βασικού τους μισθού, του τυχόν επιδόματος τριετίας, το οποίο ο καθένας δικαιούται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το επίδομα υπευθυνότητας δεν το λαμβάνουν οι υπεύθυνοι τμημάτων.
7.επίδομα σκηνής υπολογιζόμενο σε ποσοστό 15% επί του συνόλου των αποδοχών τους, όπως αυτό θα προκύψει από το άθροισμα του βασικού τους μισθού, του τυχόν επιδόματος τριετίας, το οποίο ο καθένας δικαιούται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στους τεχνικούς και βοηθητικό προσωπικό σκηνής και παρέχουν την εργασία τους πάνω στη σκηνή του θεάτρου, δηλαδή στις ειδικότητες των: Ηχολήπτη, μηχανικού σκηνής, φροντιστή και Βεστιαρίου- Ενδύτριας. Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν το επίδομα σκηνής δεν λαμβάνουν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
8.επίδομα επικίνδυνης εργασίας («εργασίαν υπό τάσιν») υπολογιζόμενο στο 20% επί του συνόλου των αποδοχών τους, όπως αυτό θα προκύψει από το άθροισμα του βασικού τους μισθού, του τυχόν επιδόματος τριετίας, το οποίο ο καθένας δικαιούται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στις ειδικότητες των ηλεκτρολόγων θεάτρου, βοηθών ηλεκτρολόγου θεάτρου και ηλεκτρολόγων συντηρητών.
9.επίδομα επικίνδυνης εργασίας υπολογιζόμενο στο 15% επί του συνόλου των αποδοχών τους, όπως αυτό θα προκύψει από το άθροισμα του βασικού τους μισθού, του τυχόν επιδόματος τριετίας, το οποίο ο καθένας δικαιούται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στην ειδικότητα του μηχανοξυλουργού, σιδηροκατασκευαστή και φύλακα
10.επίδομα υπευθύνων τμημάτων υπολογιζόμενο σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των αποδοχών τους, όπως αυτό θα προκύψει από το άθροισμα του βασικού τους μισθού, του τυχόν επιδόματος τριετίας, το οποίο ο καθένας δικαιούται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στους υπευθύνους τμημάτων
11.επίδομα διαχειριστικού λάθους σε ποσοστό 8% επί του βασικού μηνιαίου μισθού στους ταμίες και στους λογιστές και βοηθούς λογιστές απασχολούμενους σαν ταμίες (εισπράξεις, πληρωμές χρηματικών ποσών) καθώς και όσους διαχειρίζονται ταμείο.
12.στους λογιστές και βοηθούς λογιστές, τους απασχολούμενους ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του Ισολογισμού, χορηγείται μία φορά το χρόνο και μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση του Ισολογισμού, επίδομα ίσο με το 75% βασικού μηνιαίου μισθού. Ειδικότερα εάν το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών υπερβαίνει τα 5 άτομα το πιο πάνω επίδομα καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.
13.επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15% υπολογιζόμενου επί του βασικού μηνιαίου μισθού για τους χειριστές Η/Υ, υδραυλικού θερμαστή, βοηθού ξυλουργού, κλητήρα, ζωγράφους σκηνικών, Περουκιέρη – μακιγιέρ, καθαρίστριες και μοδίστρες. Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα δεν λαμβάνουν το επίδομα σκηνής
14.στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας σε ποσοστό 18% επί του συνόλου των αποδοχών τους, όπως αυτό θα προκύψει από το άθροισμα του βασικού τους μισθού, του τυχόν επιδόματος τριετίας, το οποίο ο καθένας δικαιούται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου


ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου καταρτίζονται επί ποινή ακυρότητας εγγράφως με ευθύνη του Θεάτρου σε δύο πρωτότυπα και ένα αντίγραφο. Από τα δύο πρωτότυπα το ένα παίρνει ο εργαζόμενος αμέσως μετά την υπογραφή και το άλλο το Εθνικό Θέατρο. Το αντίγραφο διαβιβάζεται από το Εθνικό Θέατρο στο «Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου».
2.Κάθε ατομική σύμβαση εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου) πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον:
α. το χρόνο διαρκείας της σύμβασης εργασίας.
β. το βασικό μηνιαίο μισθό του εργαζομένου, τα τυχόν επιδόματα και αυτός που δικαιούται κατά το σύνολο αυτών.
γ. την έδρα του Εθνικού Θεάτρου και όταν πρόκειται για περιοδεία την έδρα του εργαζομένου
δ. την ειδικότητα του εργαζομένου
ε. ιδιαίτερο όρο, ο οποίος θα παραπέμπει στην παρούσα ΣΣΕ

3. Σε κάθε περίπτωση σε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, αν δεν ορίζεται ο χρόνος λήξης τους στο έγγραφο της ατομικής σύμβασης, τότε η σύμβαση λήγει την Κυριακή των Βαΐων αν αναφέρεται σε χειμερινή και την 30η Σεπτεμβρίου αν αναφέρεται σε θερινή περίοδο.
4. Ειδικότερα:
α) Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ εργαζομένων και του Εθνικού Θεάτρου που καταρτίζονται για πρώτη φορά μπορούν να έχουν διάρκεια τουλάχιστον πέντε μηνών.
β) Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ εργαζομένων και Εθνικού θεάτρου που καταρτίζονται για δεύτερη συνεχή σύμβαση μπορούν να έχουν μόνο δωδεκάμηνη διάρκεια.
γ) Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ εργαζομένων και Εθνικού Θεάτρου που καταρτίζονται για τρίτη συνεχή φορά ή για τρίτη συνεχή θεατρική περίοδο συνιστούν αυτοδικαίως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό που προσδίδουν σε αυτή τα μέρη.
δ) Στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ εργαζομένων και Εθνικού Θεάτρου, που καταρτίζονται για πρώτη φορά και έχουν διάρκεια πέντε μηνών, το Θέατρο οφείλει να ειδοποιεί τον εργαζόμενο για την επικείμενη λήξη τους ένα μήνα πριν την πάροδο των πέντε μηνών, άλλως οι συμβάσεις μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
ε) Στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ εργαζομένων και Εθνικού Θεάτρου που καταρτίζονται για πρώτη φορά και έχουν διάρκεια οκτώ μηνών, το Θέατρο οφείλει να ειδοποιεί τον εργαζόμενο για την επικείμενη λήξη τους δύο μήνες πριν την πάροδο των οκτώ μηνών, άλλως οι συμβάσεις αυτές μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
στ) Στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ εργαζομένων και Εθνικού Θεάτρου που καταρτίζονται για δεύτερη συνεχή φορά και έχουν διάρκεια δώδεκα μηνών, το Θέατρο οφείλει να ειδοποιεί τον εργαζόμενο για την επικείμενη λήξη τους τρεις μήνες πριν την πάροδο των 12 μηνών, άλλως οι συμβάσεις αυτές μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
ζ) Σε περίπτωση που οι παραστάσεις του Θεάτρου συνεχιστούν και μετά την Κυριακή του Πάσχα, αυτό υποχρεούται να καταβάλλει στους εργαζόμενους που θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των αποδοχών τους όλες τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας (δηλαδή από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα), έστω και αν το Θέατρο δεν λειτούργησε εν όλω ή εν μέρει, κατά την Εβδομάδα αυτή. Οι ημέρες της Μεγάλης εβδομάδας δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ημέρες άδειας.
5. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Θέατρο και εκείνο έχει την υποχρέωση να δέχεται τις συμφωνημένες υπηρεσίες.
6. Η εργασία του εργαζομένου που δεσμεύεται από την παρούσα επιχειρησιακή ΣΣΕ δεν μπορεί να ξεπερνά τις 7 ώρες την ημέρα, με ανώτατο υποχρεωτικό όριο τις 35 ώρες την εβδομάδα, 5 ημέρες την εβδομάδα.
7. Το ωράριο εργασίας των τεχνικών και βοηθητικού προσωπικού σκηνής που εργάζονται στο Θέατρο διαμορφώνεται ως εξής:
α) Για τη χειμερινή περίοδο (δηλαδή από 1η Οκτωβρίου μέχρι και 31η Μαΐου έκαστου έτους) από τις 08:00 έως τις 15:00 για την πρώτη βάρδια και από τις 17:00 έως τις 24:00 για τη δεύτερη βάρδια και
β) Για την καλοκαιρινή περίοδο (δηλαδή από 1η Ιουνίου μέχρι και 31η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους) από τις 07:30 έως τις 14:30 για την πρώτη βάρδια και από τις 17:00 έως τις 24:00 για τη δεύτερη βάρδια.

8. Οι τεχνικοί και το βοηθητικό προσωπικό σκηνής που εργάζονται στο Εθνικό Θέατρο (δηλαδή με συμβάσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου) παρέχουν εργασία πενθήμερη από Τετάρτη έως και Κυριακή εβδομαδιαία).
9. Ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας αργίας των εργαζομένων στις σκηνές του Θεάτρου, είναι η Δευτέρα, η οποία ως τέτοια είναι αμετάθετη ανεξαρτήτως του τόπου παροχής της εργασίας (εσωτερικό ή εξωτερικό) εκτός αν πρόκειται για την εκτέλεση περιοδειών ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που να αφορούν στη λειτουργία και στην ασφάλεια του Θεάτρου, οπότε είναι δυνατή η απασχόληση των τεχνικών και του βοηθητικού προσωπικού σκηνής που υπάγονται στην παρούσα κατά τη Δευτέρα υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση αυτή θα έχει προηγηθεί διαβούλευση και σχετική συμφωνία με το Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού θεάτρου που συμβάλλεται στην παρούσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση όσοι από τους υπαγόμενους στην παρούσα εργασθούν κατά τη Δευτέρα θα αμειφθούν με το 1/25ο του συνολικού καταβαλλόμενου μισθού τους προσαυξημένο κατά 75%.
10. Οι τεχνικοί και το βοηθητικό προσωπικό σκηνής κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους υποχρεούνται να παρέχουν την εργασία τους σε παραστάσεις (οι οποίες δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις δύο την ημέρα και τις οκτώ την εβδομάδα –εκτός αν συντρέχει η περίπτωση της εξαιρετικής συμφωνίας της επόμενης παραγράφου), σε συνεργεία, σε δοκιμές, σε ομιλίες και κάθε είδους εκδηλώσεις που γίνονται στο θέατρο και από τις οποίες έχει οποιοδήποτε συμφέρον το Εθνικό Θέατρο καθώς και σε μαγνητοσκοπήσεις σκηνών (κατά τη διάρκεια της παράστασης).
11. Μετά τη λήξη των βραδινών παραστάσεων απαγορεύεται η απασχόληση των τεχνικών με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που να αφορούν την ασφαλή λειτουργία του Θεάτρου.
12. Κατά την ημέρα της πρεμιέρας δεν επιτρέπεται άλλη απασχόληση του εργαζομένου, που εμπλέκεται στην πρεμιέρα.
13.Οι συμβαλλόμενες οργανώσεις συμφωνούν ότι θα μεταφέρεται μετά την έγκριση του Σωματείου Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου η εβδομαδιαία αργία του Θεάτρου σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, αν συμπίπτει με μία από τις παρακάτω γιορτές: α) Πρωτοχρονιά, β) Θεοφάνεια, γ) 25η Μαρτίου, δ) 15η Αυγούστου, ε) 28η Οκτωβρίου και στ) Χριστούγεννα.
14. Ημέρες αργίας των τεχνικών, βοηθητικού προσωπικού σκηνής είναι η Μ. Παρασκευή, η Πρωτομαγιά, η 24η Δεκεμβρίου και η 31η Δεκεμβρίου.
15. Απαγορεύονται οι δοκιμές και τα συνεργεία: α) τα Χριστούγεννα, β) τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, γ) την Πρωτοχρονιά, δ) τα Θεοφάνεια, ε) την 25η Μαρτίου, στ) την Κυριακή του Πάσχα ζ) την 28η Οκτωβρίου, η) την 15η Αυγούστου και θ) όλες τις άλλες αναφερόμενες στην παρούσα συλλογική σύμβαση ημέρες αργίας, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που να αφορούν στη λειτουργία και την ασφάλεια του θεάτρου, ή συντρέχει περίπτωση αλλαγής έργου. Στην περίπτωση αυτή οι τεχνικοί και το βοηθητικό προσωπικό σκηνής θα αμειφθούν με το 1/25ο του μηνιαίου βασικού μισθού προσαυξημένο κατά 75% χωρίς να παύουν να δικαιούνται και την εβδομαδιαία 48ωρη ανάπαυσή τους (ρεπό), την οποία λόγω της έκτακτης ανάγκης μπορούν να μεταθέσουν σε άλλη εβδομάδα.
16. κατά χρόνο προετοιμασίας της παράστασης (συνεργεία) το ωράριο εργασίας ανέρχεται σε 7 ώρες, μετά τη συμπλήρωση των οποίων καταβάλλεται στους απασχολούμενους τεχνικούς και βοηθητικό προσωπικό σκηνής το ωρομίσθιο με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Κατά τη διάρκεια των συνεργείων παρέχεται υποχρεωτικά ανάπαυση (ρεπό) τουλάχιστον 48 συνεχών ωρών.
17. Το ωράριο εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων και των τεχνικών και βοηθητικό προσωπικό που δεν απασχολούνται στις σκηνές διαμορφώνεται ως εξής:
Από τις 08:00 έως τις 15:00 από την Δευτέρα έως την Παρασκευή κάθε εβδομάδα.
18. Ημέρες υποχρεωτικής εβδομαδιαίας αργίας των διοικητικών υπαλλήλων και των τεχνικών και βοηθητικό προσωπικό που δεν απασχολούνται στις σκηνές είναι το Σάββατο και η Κυριακή, οι οποίες ως τέτοιες είναι αμετάθετες ανεξαρτήτως του τόπου παροχής της εργασίας (εσωτερικό ή εξωτερικό).
19. Ημέρες αργίας των διοικητικών υπαλλήλων και των τεχνικών και βοηθητικό προσωπικό που δεν απασχολούνται στις σκηνές είναι η Μ. Παρασκευή, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Ιανουαρίου, τα Θεοφάνεια, η 25η Μαρτίου, η Πρωτομαγιά, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η 24η, 25η και 26η Δεκεμβρίου και η 31η Δεκεμβρίου η Καθαρή Δευτέρα, Αγίου Πνεύματος.
20. Όταν οι τεχνικοί και το βοηθητικό προσωπικό σκηνής δεν εργάζονται σε παραστάσεις ή πρόβες ακολουθούν το ωράριο και τις αργίες του Διοικητικού προσωπικού καθώς και παύει να θεωρείται αργία η Δευτέρα.
21. Η 24 βάρδια των φυλάκων θα είναι ανά 8ωρο ως εξής: 06.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00. Οι ώρες πέραν του 7ώρου θα οφείλονται ως ρεπό ή θα αμείβονται υπερωριακά.
22. Οι εργαζόμενοι παρέχουν εργασία ανάλογη προς την ειδικότητά τους, ενώ απαγορεύεται η απαίτηση παροχής οποιασδήποτε άλλης, έστω και παρεμφερούς εργασίας.
23. Ο εργαζόμενος που με ιδιαίτερη συμφωνία θα παρέχει εργασία εκτός ωραρίου
κατά την προετοιμασία παράστασης, αμείβεται υπερωριακά, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
1. Οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της ημερήσιας επτάωρης εργασίας τους δικαιούνται
είκοσι (20) συνεχόμενα λεπτά διάλειμμα.
2. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να μεταφέρει τους εργαζόμενους με δικά του μέσα και
έξοδα στον τόπο εργασίας, όταν η εργασία παρέχεται εκτός του συνηθισμένου τόπου εργασίας. Επίσης ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει τον εργαζόμενο πίσω στον χώρο απ’ όπου ξεκίνησαν. Στην εξαιρετική δε περίπτωση που ο εργοδότης δεν διαθέσει μεταφορικό μέσο στους εργαζόμενους, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τα οδοιπορικά (αντίτιμο εισιτηρίων, βενζίνη, διόδια κλπ)
3. Τα έξοδα κινήσεως καταβάλλονται στους εργαζόμενους του Εθνικού Θεάτρου που απασχολούνται στην εργασίας τους μετά τα μεσάνυχτα με την προσκόμιση σχετικής απόδειξης.
4.παροχές σε είδος ως εξής:
α) για τους ηλεκτρολόγους, ξυλουργούς, κατασκευαστές ειδών φροντιστηρίου, ζωγράφους, σιδηροκατασκευαστές, εργάτες γενικών καθηκόντων, υδραυλικούς, μηχανικούς σκηνής, οδηγούς, ηχολήπτες:
* ένα προστατευτικό ζευγάρι παπουτσιών ή ζευγάρι ελαστικών παπουτσιών σκηνής
* δύο φόρμες χειμερινές
* δύο φόρμες θερινές
* ένα αδιάβροχο
* δύο ζευγάρια γάντια
* μία ζώνη

β) Για τις καθαρίστριες, ελεγκτές, ταξιθέτριες, συντηρητές κτιρίου
* ένα ζευγάρι παπούτσια
* δύο στολές χειμερινές
* δύο στολές θερινές

γ) Για τις ενδύτριες, μοδίστρες, μακιγιέρ:
* δύο ρόμπες ή δύο παντελόνια και δύο μπλούζες

δ) Στους εργαζόμενους στη σκηνή:
· ένα κράνος

ε) για τους ξυλουργούς, υδραυλικούς – θερμαστές, ζωγράφους σκηνικών, μοδίστρες:
· ένα λίτρο γάλα ημερησίως

στ) για τους κλητήρες:
· ένα κράνος full face
· ένα ζευγάρι μπότες μοτο
· ένα μπουφάν μότο
· ένα παντελόνι μότο
ένα ζευγάρι γάντια μοτό

5. Ο εργοδότης βαρύνεται με την υποχρέωση με δικά του έξοδα να εκπαιδεύει τους
εργαζόμενους στον χειρισμό του εκάστοτε τεχνολογικού εξοπλισμού εντός του ωραρίου εργασίας του.ΑΔΕΙΕΣ
Άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου
Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου, ο πατέρας δικαιούται τρεις ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο.

Άδεια μητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε 19 εβδομάδες. Οκτώ εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 11 μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας 19 εβδομάδων. Ο χρόνος των 17 εβδομάδων αμείβεται από τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις, ο δε χρόνος των δύο εβδομάδων αμείβεται αποκλειστικά από το Εθνικό Θέατρο.

Άδεια θηλασμού
Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία με τον εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι επιπλέον μήνες. Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στο Θέατρο βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
Το μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

Άδεια υιοθεσίας
Στους υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών μηνών με πλήρεις αποδοχές μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας εώς έξι ετών

Άδεια λόγω θανάτους συγγενούς
Στους εργαζόμενους χορηγείται άδεια τεσσάρων ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων, αδελφών

Άδεια αιμοδοσίας:
Χορηγείται μια (1) ημέρα άδεια αιμοδοσίας με αποδοχές σε όσους εργαζόμενους –ες προσφέρουν αίμα σε Τράπεζα Αιμοδοσίας ή Συνεργείο Αιμοδοσίας.

Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις
Εργαζόμενοι που τυγχάνουν μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων δικαιούνται σε κάθε περίπτωση άδεια με αποδοχές δικαιούνται τουλάχιστον 20 συνεχείς εργάσιμες ημέρες άδειας.
Η ιδιότητα του μαθητή ή σπουδαστή ή φοιτητή και η συμμετοχή αυτού στις εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας Σχολής, που υποβάλλεται από τον εργαζόμενο στο Εθνικό Θέατρο.

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1. Οι ημέρες ταξιδιού σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 χλμ από την έδρα του
Εθνικού Θεάτρου, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, για την εκτέλεση της εργασίας τους, θεωρούνται ημέρες εκτός έδρας εργασίας.
2. Στις περιοδείες απαγορεύεται οι εργαζόμενοι να ταξιδεύουν μετά το τέλος της
εργασίας τους, εκτός εάν η παράσταση δόθηκε σε οικισμό που απέχει μέχρι 50χλμ από την έδρα του Εθνικού Θεάτρου και δεν υπάρχει κατάλυμα στον τόπο που δόθηκε η παράσταση. Σ’ αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση εκτός έδρας, για το ταξίδι της επιστροφής στην έδρα του την επόμενη ημέρα.
3. Στις περιοδείες τα ταξίδια απαγορεύεται να αρχίζουν πριν από τις 9.00 π.μ.
εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων.
4. Τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ώρας ή της καθορισμένης ημέρας
ανάπαυσης επιτρέπονται μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες δρομολογίων των συγκοινωνιακών μεσών. Στην περίπτωση αυτή εάν ο εργαζόμενος στερήθηκε τη νυχτερινή του ανάπαυση δικαιούται ισόχρονη ανάπαυση άλλη ημέρα της εβδομάδας, που θα καθορίζει το Εθνικό Θέατρο.
5. Ο εργαζόμενος, όταν μετακινείται εκτός έδρας (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) για την εκτέλεση εργασίας, δικαιούται:
α.Τα έξοδα του ταξιδιού του, μετάβασης και επιστροφής (εισιτήρια κ.λ.π.), στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα έκδοσης ή θεώρησης του διαβατηρίου του, όταν μετακινούνται στο εξωτερικό. Το Εθνικό Θέατρο βαρύνει επίσης η μέριμνα για την έκδοση ή θεώρηση του διαβατηρίου του εργαζομένου, με τον όρο ότι θα του παραδοθούν έγκαιρα όλα τα δικαιολογητικά.
β. Κατάλληλη θέση στα μεταφορικά μέσα, η οποία δεν μπορεί να είναι η Γ΄ στα πλοία, ενώ στους σιδηροδρόμους επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της Β΄ θέσης.
γ. Εκτός από τον καταβαλλόμενο μισθό του, και αποζημίωση εκτός έδρας για κάθε ημέρα παραμονής του σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 χλμ από την έδρα του , η οποία ανέρχεται στο ποσό των 110 ευρώ ημερησίως. Η εκτός έδρας αποζημίωση καταβάλλεται επίσης και στην περίπτωση που ο εργαζόμενος εργαστεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ από την έδρα του και επιστρέψει σ’ αυτή την ίδια μέρα.
δ. Απαγορεύεται κάθε συμφωνία περί πολλαπλής έδρας.
ε. Η ημέρα ταξιδιού για την επιστροφή του εργαζόμενου θεωρείται ημέρα εκτός έδρας εργασίας.
ζ. Ο εργαζόμενος για κάθε ημέρα παραμονής του στο εξωτερικό, δικαιούται εκτός από τον καταβαλλόμενο μισθό του, αποζημίωση εκτός έδρας ίση με 110 ευρώ. Το Εθνικό Θέατρο οφείλει επιπλέον να παρέχει στον εργαζόμενο διαμονή σε ξενοδοχείο κατηγορίας αντίστοιχης με τη Β΄ κατηγορία των ελληνικών ξενοδοχείων με πρωινό Continental. Τα έξοδα μετακίνησης του εργαζόμενου από το ξενοδοχείο στον τόπο εργασίας και αντίστροφα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Εθνικό Θέατρο.
7. Σε καμία περίπτωση η εκτός έδρας αποζημίωση δεν μειώνεται κατά το όποιο ποσό αντιστοιχεί στην παροχή γευμάτων ή άλλων επιπροσθέτων παροχών

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
Παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς
Ο εργοδότης υποχρεούται στην παρακράτηση 5 (πέντε) ευρώ από τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων ως Συνδικαλιστική συνδρομή υπέρ του Σωματείου Εργαζομένων στο Εθνικό Θέατρο. Το ποσό που θα προκύψει από την παραπάνω παρακράτηση, κάθε ημερολογιακό τετράμηνο και μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μηνός μετά το τετράμηνο, θα κατατίθεται στο λογαριασμό του Σωματείου στην “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK – ERGASIAS E.F.G.” με αριθμό ……………………

Συνδικαλιστική Άδεια
Άδεια τριών ημερών με αποδοχές ανά μήνα δίνεται στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία. Η παραπάνω άδεια είναι μετ’ αποδοχών.

Λοιπές διευκολύνσεις
Το Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου έχει δικαίωμα να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μελών του – εργαζομένων στο Εθνικό Θέατρο δύο φορές το χρόνο, εντός του ωραρίου εργασίας και όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτήν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου βαρύνεται με την υποχρέωση να γνωστοποιεί στον εργοδότη την ημεροχρονολογία της Γ.Σ. τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της.

ΑΡΧΗ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1.Όροι ατομικών συμβάσεων ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους του Εθνικού Θεάτρου δεν θίγονται από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται η μείωση των καταβαλλόμενων, ανωτέρων από τις προβλεπόμενες σε αυτούς αποδοχές.
2.Για το δικαίωμα αδείας, τα επιδόματα αδείας και εορτών (Πάσχα – Χριστούγεννα) και για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα θα ισχύσουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
3.Η παρούσα ισχύει για τις συμβάσεις εργασίας που εκτελούνται στην Αθήνα, στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό (περιοδείες).
4.Άπαντες οι εργαζόμενοι που εργάζονται επί σκηνής ασφαλίζονται υποχρεωτικά με ένσημα της κατηγορίας βαρέων ανθυγιεινών. Οι τεχνικοί ασφαλίζονται υποχρεωτικά από τους επιχειρηματίες στο ΙΚΑ. Και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνικών οι ηλεκτρολόγοι και ηχολήπτες.
5. Χρόνος έναρξης της ασφάλισης είναι ο καθοριζόμενος στην ατομική σύμβαση εργασίας χρόνος έναρξης της σύμβασης εργασίας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ Σ.Σ.Ε.
Αυτή η Σ.Σ.Ε ισχύει από την 1/1/2006 και για ένα έτος
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να το αντιγράψει ολόκληρο στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 8/3/2006

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
K. KΕΧΑΓΙΟΓΛΟY


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ


20/10/2007 21:04
Ορατό σε: Επισκέπτες

απ: ΚΘΒΕ Παραμένει ο διευθυντής,εκκρεμεί η συλλογική σύμβαση (kehaa)


Από την “Μακεδονία”

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ Νικήτας Τσακίρογλου ανανέωσε τη θητεία του στο τιμόνι της δεύτερης κρατικής σκηνής της χώρας και δηλώνει ότι η εργασιακή ειρήνη με τους εργαζόμενους του θεάτρου αποτελεί άμεση προτεραιότητα


Της Δέσποινας Ντάρτζαλη

Για δεύτερη τριετία ο Νικήτας Τσακίρογλου θα παραμείνει στην καλλιτεχνική διεύθυνση του ΚΘΒΕ. Το ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύεται ο διορισμός του, έφθασε στα γραφεία του θεάτρου


Οι εργαζόμενοι, εντούτοις, αναμένουν -με την υπομονή τους, όπως λένε, να εξαντλείται- έναν άλλο διορισμό, αυτόν του αναπληρωτή διευθυντή του ΚΘΒΕ Κωνσταντίνου Οικονόμου, προκειμένου να υπάρξει εξέλιξη στο αίτημά τους για υπογραφή συλλογικής επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας.


Το θέμα βρίσκεται στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), όπου ο κ. Οικονόμου είχε οριστεί και παραμένει με νέα απόφαση εκπρόσωπος του ΚΘΒΕ. Στον ΟΜΕΔ είχε προσφύγει


η διεύθυνση του ΚΘΒΕ τον περασμένο Μάρτιο, μετά τις ατελέσφορες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, τις αγωγές κατά των εργαζομένων και τις επαναλαμβανόμενες απεργίες των τελευταίων κι ενόσω ο οργανισμός παρέμενε χωρίς διοικητικό συμβούλιο.


Ωστόσο, ο ορισθείς εκπρόσωπος του ΚΘΒΕ στον ΟΜΕΔ δεν μπορεί να το εκπροσωπήσει, διότι δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στο ΦΕΚ ο βέβαιος, σύμφωνα με διεύθυνση και διοίκηση, διορισμός του.


"Πιθανότατα το ΦΕΚ να μην έρθει ούτε έως τις 25 Οκτωβρίου, οπότε ο ΟΜΕΔ όρισε νέα συνάντηση. Θα είναι άλλη μία από τις πολλές συμπτώσεις", δηλώνει ο γ.γ. του Συλλόγου Εργαζομένων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος πάσης φύσεως προσωπικού Χρήστος Σάββας. "Η δέσμευση του κ. Ζαχόπουλου τον περασμένο Απρίλιο για επίλυση των προβλημάτων δεν τηρήθηκε.


Το αίτημά μας είναι να πάμε απευθείας σε διαιτησία", προσθέτει.
"Οι εργαζόμενοι ξέρουν ότι το δ.σ. του θεάτρου θέλει εργασιακή ειρήνη. Βλέπει με συμπάθεια τα θέματά τους και προσπαθεί ώστε να δρομολογηθούν οι ενδεικνυόμενες λύσεις", σημειώνει ο πρόεδρος του δ.σ. Δημήτρης Γαρούφας. "Η απόφαση του δ.σ. ήταν να ορίσουμε εκπρόσωπο αυτόν που γνωρίζει το θέμα. Ορίσαμε τον κ. Οικονόμου και είπαμε ότι αυτό θα ισχύει από τη δημοσίευση του διορισμού του στο ΦΕΚ, το οποίο είναι θέμα τριών - τεσσάρων ημερών. Η καθυστέρηση του ΟΜΕΔ προέκυψε γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το καταστατικό του Συλλόγου Εργαζομένων. Έκαναν τροποποίηση του καταστατικού και μέχρι να εκδοθεί η δικαστική απόφαση, δεδομένου ότι ήταν καλοκαίρι, πέρασαν οι θερινοί μήνες. Στη συνέχεια προέκυψε το θέμα των εκλογών, έληγε και η θητεία του καλλιτεχνικού διευθυντή". Διαδικαστικό χαρακτηρίζει το θέμα ο Νικήτας Τσακίρογλου. "Κανείς δεν επιθυμεί τους κλυδωνισμούς στο θέατρο", λέει. "Ό,τι αποφασίσει ο ΟΜΕΔ, θα το ακολουθήσουμε. Επίσης, έχω μεταφέρει στην ηγεσία του υπουργείου και το θέμα της μετατροπής των συμβάσεων των 116 εργαζομένων σε αορίστου χρόνου".


Στις 29 Οκτωβρίου ο σύλλογος θα συγκαλέσει γενική συνέλευση, προκειμένου να καθορίσει τις περαιτέρω ενέργειές του, ενώ υποβόσκει η σκέψη για νέες κινητοποιήσεις. Συγχρόνως έχουν αποστείλει από κοινού με το Σύλλογο του Εθνικού Θεάτρου επιστολή στον υπουργό Πολιτισμού, ζητώντας συνάντηση.


Οκτ 20, 2007


Downloads

Καταστατικό Σωματείου
(katastatiko_SEETH_07.pdf 191,3 KB)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Ε.Ε.Θ. 28/03/2012
(Apotelesmata 2012.doc 55,3 KB)

Αίτηση Εγγραφής
(nea aitisi 2022.doc 32,8 KB)


Links

Γενικά

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
(http://www.n-t.gr/...)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
(http://www.potha.g...)

info@seeth.net