Είσοδος μέλους

Username:

Password:


Νέος Χρήστης | Υπενθύμιση


Επιλογές

Τελευταίες καταχωρήσεις

Ανακοινώσεις

Απόψεις

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας

Διάφορα/Αναδημοσιεύσεις

Ενέργειες

Chill out

Δελτία Τύπου

Εικόνες από τη δράση

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας


Διοικητικό Συμβούλιο

Downloads

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία


Αναζήτηση

Λέξη/Φράση


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Διάφορα/Αναδημοσιεύσεις :: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΣΕΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΑΝΙ∆Α

23/02/2007 19:01
Ορατό σε: Επισκέπτες

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΣΕΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΑΝΙ∆Α (kehaa)
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21-02-2007Σε σχέση ΅ε τη δρι΅εία και ανοίκεια επίθεση που εξαπέλυσε ο Εισαγγελέας

του Αρείου Πάγου, Γεώργιος Σανιδάς, ΅η σεβό΅ενος το θεσ΅ικό του ρόλο,

εναντίον όχι ΅όνο των συ΅βασιούχων αλλά και όλων όσων έχουν υποστηρίξει

θέσεις υπέρ αυτών (νο΅ικών, δικαστών – ΅η εξαιρου΅ένων των ΅ελών του

∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του ίδιου του Αρείου Πάγου, της

ΓΣΕΕ κ.λπ.), επίθεση που έλαβε χώρα κατά τη συζήτηση που

πραγ΅ατοποιήθηκε στην πλήρη Ολο΅έλεια του Αρείου Πάγου στις 15-2-2007,

΅ε αφορ΅ή τις αιτήσεις που υπέβαλε ο ίδιος για την οριστική άρση ακό΅α και

της δικαστικής προστασίας τους, η ΓΣΕΕ ση΅ειώνει τα ακόλουθα:

- Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρέπει να θυ΅άται και να σέβεται

τη θέση και το ρόλο του, που δεν του επιτρέπει να ο΅ιλεί και να

απευθύνεται από το βή΅α του Αρείου Πάγου ως να ο΅ιλούσε και να

απευθυνόταν από το βή΅α της Βουλής. Όποιος κι αν βρίσκεται στη

θέση αυτή, πρέπει να συ΅περιφέρεται ως δικαστικός λειτουργός και

΅όνο και να ΅ην ασκεί πολιτική υπέρ των κυβερνήσεων. Το γεγονός

ότι ο συγκεκρι΅ένος Εισαγγελέας επελέγη και διορίστηκε πρόσφατα

από την Κυβέρνηση δεν θα πρέπει αυτό να επηρεάζει την

λειτουργία του.

- Επίσης, θα έπρεπε να θυ΅άται ότι στα ∆η΅οκρατικά Πολιτεύ΅ατα

επιβάλλεται ο σεβασ΅ός των θεσ΅ών και των διαφορετικών

απόψεων, ακό΅α και αν αυτές είναι υπέρ των «ξύπνιων και

καπάτσων», κατά την έκφραση του Εισαγγελέα, υπέρ των οποίων,

΅ε σαθρά («αστεία»), κατά την άποψή του, επιχειρή΅ατα, τάσσονται

όλοι σχεδόν οι ∆ικαστές εργατικών υποθέσεων της χώρας,

Πρωτοδίκες, Εφέτες και Αρεοπαγίτες, και όλοι οι ∆ικαστές του

∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά τρόπο που, κατά την

άποψή του, γεννά υποψίες, σύ΅φωνα ΅ε τις εκφράσεις που ο ίδιος

χρησι΅οποίησε: «για τους δικούς τους λόγους», «αναγορεύσαντες

εαυτούς ως τους ΅οναδικούς δήθεν προστάτες εργαζο΅ένων»!…

- Θα έπρεπε να σεβαστεί επίσης τον προκάτοχό του Εισαγγελέα του

Αρείου Πάγου, ∆η΅ήτριο Λινό, ο οποίος σε πρόσφατη συζήτηση

στην πλήρη Ολο΅έλεια του Αρείου Πάγου, στις 13-4-2006, είχε

υποστηρίξει, ΅ε την εισήγησή του, τις ίδιες θέσεις υπέρ των

συ΅βασιούχων.

- Και βέβαια θα έπρεπε να σεβαστεί τους 40 Αρεοπαγίτες που

εξέδωσαν ο΅όφωνα την πρόσφατη απόφαση της πλήρους

Ολο΅έλειας του Αρείου Πάγου (΅ε αριθ΅ό 18/22-6-2006), η οποία

δεν «ήθελε να πει άλλο και άλλο είπε», όπως ο ίδιος νο΅ίζει. Εκτός

εάν ο ίδιος θεωρεί ότι τα ΅έλη του Αρείου Πάγου που την εξέδωσαν

δεν γνωρίζουν νο΅ικά (όπως ΅όνο ο ίδιος γνωρίζει), δεν είναι σε

θέση να γράψουν ΅ια απόφαση ή ότι τελούσαν σε κατάσταση

σύγχυσης….

- Όσον αφορά την αγωνία του για την τήρηση των αρχών της

αξιοκρατίας και της ισότητας, του προτείνου΅ε να απευθυνθεί στους

εκπροσώπους της Εκτελεστικής Εξουσίας και να τους ρωτήσει για

ποιο λόγο παραλείπουν να προσλάβουν τακτικό προσωπικό για την

κάλυψη των παγίων και διαρκών αναγκών και προσλα΅βάνουν

συ΅βασιούχους ώστε να ΅ην αναζητά τις ευθύνες στα θύ΅ατα αυτής

της πολιτικής.

- Όσον αφορά την «αγωνία» του για την «απελευθέρωση των

Ελλήνων», ΅έσω ΅ιας απόφασης της Ολο΅έλειας του Αρείου Πάγου

που θα κλείνει δια παντός την πόρτα της δικαστικής προστασίας

των συ΅βασιούχων, η οποία, κατά τη γνώ΅η του, θα αποτελέσει

«την απαρχή να είναι όλοι οι Έλληνες ελεύθεροι και όχι

απελεύθεροι», «να καταστούν οι Έλληνες πολίτες, πολίτες ΅ε

ελεύθερο φρόνη΅α και όχι δεσ΅ώτες» (σύ΅φωνα ΅ε τις εκφράσεις

που ο ίδιος χρησι΅οποίησε) είναι ανυπόστατη.

- Παρατηρού΅ε ότι προφανώς συγχέει την έννοια της ελευθερίας ΅ε

την πολιτική ο΅ηρία των συ΅βασιούχων και την πολιτική

εκ΅ετάλλευσή τους, ενώ όπως όλοι οι άλλοι – πλην αυτού – είναι σε

θέση να αντιληφθούν ότι η ∆ικαιοσύνη είναι η διέξοδος για την

απελευθέρωση αυτής της ΅εγάλης ΅ερίδας των συ΅πολιτών ΅ας

από την πολιτική ο΅ηρία και την εκ΅ετάλλευση.

- Τέλος, όσον αφορά τα λεγό΅ενά του εναντίον της ΓΣΕΕ ότι «δεν

αγωνίζεται για αρχές, δεν αγωνίζεται για θεσ΅ούς», αλλά

«αγωνίζεται για τα συ΅φέροντα ορισ΅ένων συγκεκρι΅ένων

προσώπων», η ΓΣΕΕ του υπενθυ΅ίζει ότι επί δεκαετίες αγωνίζεται

΅ε συνέπεια για το σεβασ΅ό των αρχών της ανθρώπινης αξίας και

αξιοπρέπειας, της πολιτικής ελευθερίας, που στην περίπτωση των

συ΅βασιούχων καταπατούνται άρδην, και για το δικαίω΅α όλων των

πολιτών στην αξιοπρεπή εργασία. Αντιθέτως ο ίδιος, υβρίζοντάς

την, δεν σεβάστηκε τους θεσ΅ούς (ούτε καν τη ∆ικαιοσύνη ούτε και

το ρόλο του), ούτε τις αρχές της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας

και το δικαίω΅α στην αξιοπρεπή εργασία. Οι αρχές και οι αξίες της

ανεξάρτητης δικαιοσύνης πληγώνονται βάναυσα από τέτοιες

επικίνδυνες πολιτικολογίες.

- Η ΓΣΕΕ ως αυθεντικός εκφραστής των εργασιακών και πολιτικών

δικαιω΅άτων των εργαζο΅ένων θα συνεχίσει και θα εντείνει των

πάλη της για την πραγ΅ατικά ανεξάρτητη δικαιοσύνη που θα

ασκείται σύ΅φωνα ΅ε το Σύνταγ΅α στο όνο΅α του Ελληνικού Λαού

και όχι των Κυβερνήσεων.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΣΕΕ
Downloads

Καταστατικό Σωματείου
(katastatiko_SEETH_07.pdf 191,3 KB)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Ε.Ε.Θ. 28/03/2012
(Apotelesmata 2012.doc 55,3 KB)

Αίτηση Εγγραφής
(nea aitisi 2022.doc 32,8 KB)


Links

Γενικά

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
(http://www.n-t.gr/...)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
(http://www.potha.g...)

info@seeth.net