Είσοδος μέλους

Username:

Password:


Νέος Χρήστης | Υπενθύμιση


Επιλογές

Τελευταίες καταχωρήσεις

Ανακοινώσεις

Απόψεις

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας

Διάφορα/Αναδημοσιεύσεις

Ενέργειες

Chill out

Δελτία Τύπου

Εικόνες από τη δράση

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας


Διοικητικό Συμβούλιο

Downloads

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία


Αναζήτηση

Λέξη/Φράση


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Διάφορα/Αναδημοσιεύσεις :: Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κλπ)

08/07/2006 15:22
Ορατό σε: Επισκέπτες

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κλπ) (kehaa)
Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κλπ)Άρθρο 1 -

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κλπ), που διακρίνεται στις κατωτέρω μισθολογικές κατηγορίες ειδικοτήτων.Εξαιρούνται της παρούσας τα επαγγελματικά (εργατικά και εργοδοτικά) Σωματεία και Ενώσεις αυτών, γιατί σύμφωνα με την από 26/5/1966 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΦΕΚ 376/Β/15/6/1966)το προσωπικό αυτών αμείβεται με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοιας έκτασης Απόφαση Διαιτησίας για το προσωπικό των γραφείων Ανωνύμων Εταιρειών και λοιπών ιδιωτικών Επιχειρήσεων.1η Κατηγορίαα) Διοικητικό Προσωπικό με τις εξής ειδικότητες:Υπάλληλοι γενικά, υπάλληλοι γραφείων, γραμματείς, ταμίες, δακτυλογράφοι, τηλεφωνητές, αποθηκάριοι, διερμηνεία, μεταφραστές, σχεδιαστές, βιβλιοθηκάριοι, βιβλιοθηκονόμοι, αρχειοθέτες, εισπράκτορες, βοηθοί φαρμακείων καθώς και οι απασχολούμενοι στον κλάδο Πληροφορικής (Αναλυτές, Προγραμματιστές και Χειριστές εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων στους Η/Υ).β) Εκπαιδευτικό και Παιδαγωγικό προσωπικό με τις εξής ειδικότητες:Καθηγητές, Δάσκαλοι, Ψυχολόγοι, Εκπαιδευτές γενικά, Λογοθεραπευτές, Παιδαγωγοί, Παιδοκόμοι, Επιμελητές κλπ, πλην των ειδικοτήτων που υπάγονται σε ξεχωριστή Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται με τη διαδικασία του ΑΝ 435/68.2η ΚατηγορίαΟικονομικό - Λογιστικό προσωπικό με τις εξής ειδικότητες:Λογιστές και Βοηθοί Λογιστών.3η Κατηγορίαα) Τεχνικό Προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Μέση, ΤΕΙ και ΑΕΙ) και όλων των ειδικοτήτων αυτής (Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Ναυπηγοί, Τοπογράφοι, Εργοδηγοί, Σχεδιαστές κλπ.) κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ή διπλώματος Σχολής ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής.β) Λοιπό επιστημονικό προσωπικό με πτυχίο Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μη ειδικώς ρυθμιζόμενο από τις διατάξεις της παρούσης ή άλλης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εκδίδεται με τη διαδικασία του ΑΝ 435/68.4η ΚατηγορίαΕργαστηριακό προσωπικό (παραϊατρικά επαγγέλματα) στο οποίο υπάγονται:α) οι χειριστές ακτινολογικών, εγκεφαλογραφικών μηχανημάτων και οι εμφανιστές πλακών εργαστηρίων Ακτινολογίας, Αξονικής, και μαγνητικής Τομογραφίας κλπ.β) Οι παρασκευαστές, συντηρητές πειραματόζωων συσκευαστές ορών και εμβολίων κλπ. εντός φυσιγγίων και κουτιών που απασχολούνται στα επιστημονικά εργαστήρια βιοχημείας, μικροβιολογίας, παθολογοανατομίας, κυτταρολογίας, αιματολογίας, αιμοδοσίας, καρδιολογίας, ενδοκρινολογίας, εγκεφαλογραφίας, ισοτόπων και Μονάδων τεχνητού νεφρού.5η ΚατηγορίαΦυσιοθεραπευτές και Φυσιοθεραπευτές εφ' όσον κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.6η ΚατηγορίαΝοσηλευτικό Προσωπικό (πτυχιούχοι και πρακτικοί) με τις ειδικότητες:Νοσηλευτές, νοσηλεύτριες νοσοκόμοι, επισκέπτριες, θεραπαινίδες, τραυματιοφορείς κλπ.7η ΚατηγορίαΟδηγοί πάσης φύσεως αυτοκινήτων.8η ΚατηγορίαΕργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό υποδιαιρούμενο σε πέντε (5) ομάδες ειδικοτήτων:Η Α' Ομάδα περιλαμβάνει τους μαγείρουςΗ Β' ομάδα περιλαμβάνει τους θυρωρούς, κλητήρες, φύλακες, νυχτοφύλακες, ιματιοφύλακες, διανομείς τροφίμων και συσσιτίων, τραπεζοκόμους, μεταφορείς, ταξινόμους, εργάτες ακαθάρτου ιματισμού, καθαριστές-ίστριες, λατζέρες, βοηθούς μαγείρων, θαλαμηπόλους και συνοδούς, πλύντες, εργάτες γενικών καθηκόντων και εργατοτεχνίτες μη ειδικώς κατονομαζόμενους.Η Γ' ομάδα περιλαμβάνει: α) τους επιμελητές - φροντιστές, χωρίς πτυχίο, ατόμων με ειδικές ανάγκες και β) τους κόπτες, ράπτες, βοηθούς αποθηκαρίων, τεχνίτες ψυκτικούς, μηχανοτεχνίτες, συντηρητές αυτοκινήτων.Η Δ' ομάδα περιλαμβάνει τους τεχνίτες υδραυλικούς, ξυλουργούς, οικοδόμους κάθε ειδικότητας, συντηρητές κτηρίων κλπ. καιΗ Ε' ομάδα περιλαμβάνει τους βοηθούς τεχνιτών υδραυλικών, ξυλουργών, οικοδόμων, συντηρητών κλπ. της Δ' ομάδας.Άρθρο 2- Κατώτατα όρια αποδοχώνΑποδοχές των αναφερομένων κατηγοριών εργαζομένων του Άρθρου 1:Α. Βασικοί Μισθοί για το έτος 2005 κατά κατηγορία:1η Κατηγορία: (Διοικητικό, Εκπαιδευτικό και Παιδαγωγικό Προσωπικό):

Από 1/1/2005 = 613,38 ευρώ και

Από 1/7/2005 = 631,78 ευρώ.2η Κατηγορία: (Οικονομικό - Λογιστικό):

α) Λογιστών: Από 1/1/2005 = 682,27 ευρώ, και

Από 1/7/2005 = 702,74 ευρώ.

β) Βοηθών Λογιστών: Από 1/1/2005 = 646,30 ευρώ, και

Από 1/7/2005 = 665,69 ευρώ.3η Κατηγορία: (Τεχνικό προσωπικό και Λοιπό προσωπικό):

Από 1/1/2005 = 656,11 ευρώ, και

Από 1/7/2005 = 675,79 ευρώ.4η Κατηγορία: (Εργαστηριακό Προσωπικό):

Από 1/1/2005 = 582,72 ευρώ, και

Από 1/7/2005 = 600,2 ευρώ.5η Κατηγορία: (Προσωπικό Φυσικοθεραπείας - Φυσιοθεραπείας):

Από 1/1/2005 = 617,95 ευρώ, και

Από 1/7/2005 = 636,49 ευρώ.6η Κατηγορία: (Νοσηλευτικό Προσωπικό):

Από 1/1/2005 = 517,47 ευρώ, και

Από 1/7/2005 = 532,99 ευρώ.7η Κατηγορία: (Οδηγοί πάσης φύσεως αυτοκινήτων):

Από 1/1/2005 = 618,61 ευρώ. και

Από 1/7/2005 = 643,35 ευρώ.8η Κατηγορία: (Εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό):Α' ομάδα: Από 1/1/2005 = 640,19 ευρώ, και

Από 1/7/2005 = 659,40 ευρώ.Β' ομάδα: Από 1/1/2005 = 587,64 ευρώ, και

Από 1/7/2005 = 605,27 ευρώ.Γ' ομάδα: Από 1/1/2005 = 609,25 ευρώ, και

Από 1/7/2005 = 627,53 ευρώ.Δ' ομάδα: Από 1/1/2005 = 680,35 ευρώ, και

Από 1/7/2005 = 700,76 ευρώ.Ε' ομάδα: Από 1/1/2005 = 649,39 ευρώ, και

Από 1/7/2005 = 668,87 ευρώ.Β. ΕπιδόματαΣτους ανωτέρω εργαζομένους χορηγούνται τα εξής επιδόματα:α) Επίδομα τριετιών επί των εκάστοτε βασικών μισθών ως εξής:αα) Στους μισθωτούς της 1ης Κατηγορίας (Διοικητικό, Εκπαιδευτικό και Παιδαγωγικό Προσωπικό), έντεκα (11) τριετίες εκ των οποίων η πρώτη τριετία σε ποσοστό 10% και οι επόμενες δέκα τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.αβ) Στους μισθωτούς της 2ης Κατηγορίας (Οικονομικό - Λογιστικό), έντεκα (11) τριετίες εκ των οποίων η πρώτη τριετία σε ποσοστό 10% και οι επόμενες δέκα τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.αγ) Στους μισθωτούς της 3ης Κατηγορίας (Τεχνικό προσωπικό και Λοιπό προσωπικό), εννέα (9) τριετίες εκ των οποίων οι πρώτες δύο τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη τριετία και οι επόμενες επτά (7) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη τριετία.αδ) Στους μισθωτούς της 4ης Κατηγορίας (Εργαστηριακό Προσωπικό), έντεκα (11) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.αε) Στους μισθωτούς της 5ης Κατηγορίας (Προσωπικό Φυσικοθεραπείας - Φυσιοθεραπείας), οκτώ (8) τριετίες εκ των οποίων οι τρεις πρώτες τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες πέντε (5) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.αστ) Στους μισθωτούς της 6ης Κατηγορίας (Νοσηλευτικό Προσωπικό), οκτώ (8) τριετίες εκ των οποίων οι τρεις πρώτες τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες πέντε (5) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.αζ) Στους μισθωτούς της 7ης Κατηγορίας (Οδηγοί πάσης φύσεως αυτοκινήτων), έντεκα (11) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.αη) Στους μισθωτούς της 8ης Κατηγορίας (Εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό), επτά (7) τριετίες εκ των οποίων οι δύο πρώτες τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες πέντε (5) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.β) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, στις εξής περιπτώσεις:βα) Στους χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού για τη συμπλήρωση πενταετίας στον ίδιο εργοδότη.ββ) Στο Νοσηλευτικό προσωπικό (6η Κατηγορία) σε ποσοστό 7% επί του βασικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών, μετά τη συμπλήρωση 18ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στις ειδικότητες αυτές, καιβγ) Στους μισθωτούς της 1ης κατηγορίας (Διοικητικό προσωπικό) σε ποσοστό 5% για τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας και σε ποσοστό 10% για τη συμπλήρωση 33 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί των βασικών μισθών.γ) Επίδομα σπουδών. Στους κατόχους πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγείται για κάθε έτος σπουδών και μέχρι πέντε (5) συνολικά έτη, το ποσοστό 5% για κάθε έτος σε όλους τους μισθωτούς των έξι πρώτων κατηγοριών.Το επίδομα σπουδών δικαιούται και το νοσηλευτικό προσωπικό με δίπλωμα σχολής ΣΒΙΕ ή ομότιμων σχολών ιδιωτικής ή δημόσιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 5% για κάθε έτος σπουδών και μέχρι 10% συνολικά με την προϋπόθεση ότι έχει εφοδιαστεί με ανάλογη νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος.Σαν σπουδές αναγνωρίζονται αυτές που πραγματοποιήθηκαν στη Δημόσια εκπαίδευση, καθώς και στην Ιδιωτική εφ' όσον αναγνωρίζεται ισότιμη της Δημόσιας εκπαίδευσης Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού μισθού, πλην των μισθωτών της 6ης Κατηγορίας (Νοσηλευτικό προσωπικό) που υπολογίζεται επί του βασικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών.δ) Νοσηλευτικό επίδομα. Σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό χορηγείται νοσηλευτικό επίδομα σε ποσοστό 20%. Το ίδιο ποσοστό χορηγείται και σε όλους τους άλλους εργαζόμενους με την προϋπόθεση ότι το Ίδρυμα κλπ έχει νοσοκομειακό χαρακτήρα κατά την έννοια του Ν. 201/75.Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του βασικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών.ε) Επίδομα ταμειακών λαθών σε ποσοστό 5% επί των βασικών μισθών σε όσους εκ των εργαζομένων που υπάγονται στις δύο πρώτες μισθολογικές κατηγορίες ασχολούνται με τη διαχείριση χρημάτων (Ταμείο, εισπράξεις, καταθέσεις, πληρωμές, κλπ).στ) Επίδομα συνθηκών λόγω ανθυγιεινής, επικινδύνου εργασίας ή ειδικών συνθηκών εργασίας στα εξής ποσοστά:Σε ποσοστό 10% επί των βασικών μισθών ως ανθυγιεινής ή επικινδύνου εργασίας ή και αμφότερα στις εξής ειδικότητες:α) Σε όλο το προσωπικό κουζίνας, τους καθαριστές-στριες, τους εργάτες ακαθάρτου ιματισμού και τους πλύντες,β) στους οικοδόμους, υδραυλικούς συντηρητές κτιρίων κλπ. και βοηθούς των, εφ' όσον εργάζονται σε υπόγεια τεχνικά έργα (σήραγγες, στοές κλπ), με την απόφραξη, συντήρηση και αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης ή σε σκαλωσιές (κτιρίων - καμινάδων) ύψους άνω των 30 μέτρων, καιγ) στους ηλεκτρονικούς ανωτέρων σχολών.

Σε ποσοστό 12%α) ανθυγιεινής εργασίας επί του βασικού μισθού συν τριετίες σε όλο το προσωπικό της 6ης Κατηγορίας (Νοσηλευτικό προσωπικό), καιβ) ειδικών συνθηκών στους Φυσιοθεραπευτές Μονάδων περίθαλψης για άτομα με ειδικές ανάγκες, υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού.

Σε ποσοστό 15% επί του βασικού μισθού ως ανθυγιεινής εργασίας στις ειδικότητες της 1ης και 2ης Κατηγορίας, εφ' όσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται αποκλειστικά ή και παράλληλα με την κύρια εργασία τους σε οθόνη οπτικής απεικόνισης (Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές) ως Αναλυτές, Προγραμματιστές και Χειριστές (εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων).

Σε ποσοστό 20% επί του βασικού μισθού ως επικινδύνου εργασίας στους ηλεκτρολόγους που εργάζονται σε εναέρια δίκτυα ή σε δίκτυα υπό τάση.

Σε ποσοστό 18% (ανθυγιεινής εργασίας) στους χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων, εμφανιστές πλακών κλπ. της 4α μισθολογικής κατηγορίας. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο 1/2 του βασικού μισθού.

Σε ποσοστό 25% (ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας) στο προσωπικό των ειδικοτήτων της 4β μισθολογικής κατηγορίας (εργαστηριακό προσωπικό). Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο 1/2 του βασικού μισθού.

Σε ποσοστό 35% στους εργαζομένους που υπάγονται στις ειδικότητες της 4α μισθολογικής κατηγορίας (χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων κλπ.). Το επίδομα αυτό ως επικίνδυνης εργασίας υπολογίζεται στο 1/2 του βασικού μισθού.

Σε ποσοστό 50%λόγω ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στο προσωπικό των ειδικοτήτων της 4β μισθολογικής κατηγορίας (εργαστηριακό προσωπικό, παρασκευάστριες, ...), υπολογιζόμενο στο 1/2 του βασικού μισθού. Στο επίδομα αυτό χορηγείται στους απασχολούμενους σε παθολογοανατομικά εργαστήρια, βιοχημείας, ιστοχημείας και σταθμών αιμοδοσίας συμψηφίζεται το εκ ποσοστού 25% χορηγούμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

ζ) Επίδομα θέσεως:α) Διευθύνοντος-ουσας και Προϊσταμένων: Στους εργαζομένους σε θέσεις Διευθύνοντος-ουσας και Προϊσταμένων Νοσηλευτών-τριών, χορηγείται επίδομα θέσεως σε ποσοστό 20% και 10% αντίστοιχα, υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού συν το επίδομα τριετιών. Αυτά τα επιδόματα χορηγούνται για όσο χρόνο οι εργαζόμενοι κατέχουν τις παραπάνω θέσεις, ενώ διακόπτεται η καταβολή τους εάν αντικατασταθούν. Χορηγούνται και στους αντικαταστάτες τους, κατά τη διάρκεια της κανονικής τους αδείας, καθώς και σε άλλη περίπτωση απουσίας πέραν του μηνός για όσο ασκούν τα καθήκοντα αυτά.β) Στους Προϊσταμένους Λογιστικού Τμήματος καθώς και στους Μαγείρους που τους ανατίθενται καθήκοντα Αρχιμαγείρου το επίδομα θέσεως χορηγείται σε ποσοστό 10%.η) Επίδομα τροφοκατοικίας: Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.θ) Επίδομα οικογενειακών βαρών υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζομένους ως εξής:• 10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παραγρ. 2 του Ν. 1849/89).• 5% για κάθε παιδί και έως τρία παιδιά ως επίδομα τέκνων.Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφ' όσον σπουδάζουν παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία, το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.ι) Παροχές σε είδος:Στο τεχνικό, εργαστηριακό, νοσηλευτικό και εργατοτεχνικό προσωπικό χορηγούνται κάθε χρόνο δύο (2) στολές εργασίας (μία χειμερινή και μία θερινή), που ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη.Άρθρο 3 - Λοιποί όροι εργασίαςα) Υπηρεσία και Προϋπηρεσία

Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία που διανύθηκε με σχέση εξηρτημένης εργασίας στην ειδικότητα που κατέχει ο εργαζόμενος καθώς και κάθε συναφής και ομότιμη προς αυτή σ' οποιονδήποτε εργοδότη, αρκεί να βεβαιώνεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή και από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ εφ' όσον τούτο είναι ειλικρινές. Ειδικά για τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην Β' ομάδα της 7η Κατηγορίας με εξαίρεση τους βοηθούς μαγείρους συνοδούς και θαλαμηπόλους, ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται και προσμετράτε κάθε είδους απασχόληση με οποιαδήποτε ειδικότητα και σε οποιονδήποτε εργοδότη.Η προϋπηρεσία συνταξιούχου που προσμετρήθηκε για τη χορήγηση σύνταξης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των αποδοχών. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση της προϋπηρεσίας του κάθε εργαζομένου.β) Οι βοηθοί λογιστών εφόσον συμπλήρωσαν 18 έτη προϋπηρεσίας με την ιδιότητα αυτή, θεωρούνται λογιστές και μετατάσσονται μισθολογικά στον αντίστοιχο μισθό των λογιστών.Στους λογιστές με την καθολική έννοια του όρου, όπως ορίζεται αυτή επιστημονικά, εντάσσονται επίσης και:βα) Οι κοστολόγοι

ββ) Οι προϊστάμενοι προμηθειών και διαχειρίσεων.

βγ) Οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Σχολών ΑΣΟΕΕ, ΑΒΣ, ΠΑΣΠΕ, ΟΠΕ και των ισοτίμων προς αυτές Σχολές της αλλοδαπής οι οποίοι υπηρέτησαν συνολικά ως βοηθοί λογιστές επί 5ετία πριν ή μετά την κτήση του πτυχίου ή επί 3ετία μετά τη λήψη αυτού, και

βδ) Οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστών ΚΑΤΕΕ - ΤΕΙ με 8ετή προϋπηρεσία ως βοηθοί λογιστών πριν ή μετά την κτήση του πτυχίου ή 6ετή υπηρεσία μετά τη λήψη του πτυχίου.Στους λογιστές και βοηθούς λογιστών που απασχολούνται ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του ισολογισμού, θα χορηγείται κάθε χρόνο και μέσα σ' ένα μήνα από τη λήξη των εργασιών για την κατάρτιση του ισολογισμού, επίδομα ίσο με 60% επί όλων των νομίμων αποδοχών.Αν στο Ίδρυμα κλπ. με την ιδιότητα αυτή απασχολούνται πέντε (5) και άνω άτομα, τότε του επιδόματος αυτού δικαιούται το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.γ) Χρονικά ΌριαΓια τους ανωτέρω εργαζομένους εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης.

Οι ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια του πενθήμερου σε όλο το προσωπικό ανέρχονται στις 40, με εξαίρεση τους εργαζόμενους που υπάγονται στην 4η Κατηγορία (εργαστηριακό προσωπικό) των οποίων οι ώρες της εβδομαδιαίας απασχόλησης για μεν τη χειμερινή περίοδο (16/10 έως 15/4) ανέρχονται σε 33, για δε τη θερινή περίοδο (16/4 έως 15/10) ανέρχονται σε 30.

Για την αμοιβή της εργασίας καθ' υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά τη νύκτα (22:00 - 06:00) και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο καθιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για το προσωπικό σε υπηρεσίες συνεχούς λειτουργίας πρέπει να είναι συνεχόμενες δύο φορές κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες και να περιλαμβάνουν μία τουλάχιστον Κυριακή κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες.

Άδεια αιμοδοσίας: Χορηγείται μία (1) ημέρα άδεια αιμοδοσίας με αποδοχές σε όσους εργαζομένους-ες προσφέρουν αίμα σε Τράπεζα Αιμοδοσίας ή Συνεργείο Αιμοδοσίας.

Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζομένους.

Άρθρο 4 -Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων καταργείται.Άρθρο 5 -Τυχόν ανώτερες από την απόφαση αυτή καθοριζόμενες αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και παροχές εξ' ελευθεριότητας δε θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.Άρθρο 6 -Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1/1/2005.Αθήνα 22 Απριλίου 2005.


Downloads

Καταστατικό Σωματείου
(katastatiko_SEETH_07.pdf 191,3 KB)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Ε.Ε.Θ. 28/03/2012
(Apotelesmata 2012.doc 55,3 KB)

Αίτηση Εγγραφής
(nea aitisi 2022.doc 32,8 KB)


Links

Γενικά

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
(http://www.n-t.gr/...)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
(http://www.potha.g...)

info@seeth.net